Arxiu d'etiquetes: llibertat

My life belongs to me // La meua vida em pertany

My life belongs to me

Personal poem Poema personal

 

My life belongs to me:

I am free,  

I am living free with my right arm.

La meua vida em pertany:

sóc lliure,

ara visc lliure junt amb el meu braç dret. 

 

I live with freedom of speech,

I live with youth spirit,

With an inner peace in my deep down  

And with a broad-minded attitude. 

Visc amb libertat d’expressió,

visc amb esperit jove,

visc en pau interior per dins

i amb una actitud de ment oberta. 

 

My life belongs to me.

I am enjoying it  

And I write “I am here and now…  

And future will be better.”

La meua vida em pertany.  

I l’estic gaudint

i escric “Sóc ací i ara…

i el futur serà millor”.

 

I am free.  

I am free.

I am living free with my right arm. 

Estic lliure.

Estic lliure.

Estic vivint lliure junt amb el meu braç dret. 

 

 

 

 

Home on the range // Llar en el camp

Home on the range

American folk song / Cançó popular nord-americana

 

Oh, give me a home, where the buffalo roam,

Where the deer and the antelope play,

Where seldom is heard a discouraging word,

And the skies are not cloudy all day.

Oh, dóna’m una casa, on els búfals vaguegen,

on els cérvols i els antílops juguen,

on rarament es senta una paraula descoratjadora

i on els cels no estiguen ennuvolats tot el dia.

 

Home, home on the range,

Where the deer and the antelope play,

Where seldom is heard a discouraging word,

And the skies are not cloudy all day.

Llar, llar en el camp,

on els cérvols i els antílops vaguegen,

on rarament es sent una paraula descoratjadora

i on els cels no estan ennuvolats tot el dia.

 

Where the air is so pure, the zephyrs so free,

The breezes so balmy and light,

That I would not exchange my home on the range

For all the cities so bright.

On l’aire és tan pur, els zèfirs tan lliures,

les airines tan suaus i clares,…

que no canviaria ma casa, la del camp,

per totes les ciutats més lluminoses.

 

Chorus: Home, home on the range,…

Tornada: Llar, llar en el camp,…

 

Oh, give me a land where the bright diamond sand

Flows leisurely down the stream;

Where the graceful white swan goes gliding along

Like a maid in a heavenly dream.

Oh, dóna’m una terra on el diamant lluent de la sorra

fluïsca tranquil·lament sota la corrent,

on el cigne blanc i agraït llisque al llarg del riu

com una criada en un somni diví.

 

Chorus: Home, home on the range,…

Tornada: Llar, llar en el camp,…

 

How often at night when the heavens are bright

With the light of the glittering stars,

Have I stood here amazed and asked as I gazed

If their glory exceeds that of ours.

¡Quantes vegades, de nit, quan els cels brillen

amb la llum dels estels lluents,

m’he parat ací, sorprés, i m’he preguntat, mentres contemplava,

si la seua glòria superava la nostra!

 

Chorus: Home, home on the range,…

Tornada: Llar, llar en el camp,…

 

Oh, I love these wild flowers in this dear land of ours;

The curlew I love to hear scream;

And I love the white rocks and the antelope flocks

That graze on the mountaintops green.

Oh, m’encanten estes flors silvestres en esta terra estimada i nostra,

l’alcaravà que em fascina oir fort.

¡I com m’agraden les roques blanques i els ramats d’antílops

que pasten en els cims verds!

 

Chorus: Home, home on the range,…

Tornada: Llar, llar en el camp,…

 

Then I would not exchange my home on the range,

Where the deer and the antelope play;

Where seldom is heard a discouraging word

And the skies are not cloudy all day.

Per això no canviaria ma casa, la del camp,

on els cérvols i els antílops juguen;

on rarament es sent una paraula descoratjadora

i on els cels no estan ennuvolats tot el dia.

 

Chorus: Home, home on the range,…

Tornada: Llar, llar en el camp,…

 

 

Font: La cançó figura en http://www.mamalisa.com/?t=es&p=1223, en la web que porta Lisa Yanucci.

 

 

¡¡¡Una abraçada ben forta!!!

Lots of love!!!

 

 

 

 

 

 

I am free // Sóc lliure

I am free

Songwriters: / Autors:  Peter Furler, Jonathan Christian Egan  (Newsboys)

 

Through You, the blind will see

Through You, the mute will sing

Through You, the dead will rise

Through You, all hearts will praise

Gràcies a Vós, el cec vorà.

Gràcies a Vós, el mut cantarà.

Gràcies a Vós, el mort s’alçarà.

Gràcies a Vós, tots els cors lloaran.

 

Through You, the darkness flees

Through You, my heart screams

I am free

Yes, I am free

Gràcies a Vós, la foscor fuig.

Gràcies a Vós, el meu cor crida.

Sóc lliure.

Sí, sóc lliure.

 

I am free to run

(I am free to run)

I am free to dance

(I am free to dance)

I am free to live for You

(I am free to live for You)

I am free

(I am free)

Yes, I am free

(I am free)

Estic lliure per a córrer,

(Estic lliure per a córrer)

Estic lliure per a ballar.

(Estic lliure per a ballar)

Estic lliure per a viure per a Vós.

(Estic lliure per a viure per a Vós)

Sóc lliure.

(Sóc lliure)

Sí, sóc lliure.

(Sóc lliure)

 

Through You, the Kingdom comes

Through You, the battle’s won

Through You, I’m not afraid

Through You, the price is paid

Gràcies a Vós, el Regne arriba.

Gràcies a Vós, la batalla es guanyà.

Gràcies a Vós, no tinc por.

Gràcies a Vós, es pagà el preu.

 

Through You, there’s victory

Because of You, my heart sings

I am free

Yes, I am free

Gràcies a Vós, hi ha victòria.

Per Vós, el meu cor canta.

Sóc lliure.

Sí, sóc lliure

 

Chorus: I am free to run…

Tornada: Estic lliure per a córrer…

 

Who the Son sets free, is free indeed

(Now the Son sets free)

Who the Son sets free, is free indeed

(Now the Son sets free)

Qui allibera el Fill, està realment lliure.

(Ara el Fill l’ha alliberat)

Qui allibera el Fill, està realment lliure.

(Ara el Fill l’ha alliberat)

 

Chorus: I am free to run…

Tornada: Estic lliure per a córrer…

 

 

Vídeo musical: https://www.youtube.com/watch?v=_MbcYyOsF50.

 

Nota: Hi han versions de vídeo més centrades en la tornada. En qualsevol cas, és un cant a la llibertat fruit de la superació i de l’esperança en el demà i en la capacitat de cada individu per a reviscolar, fer-se fort i progressar.