Arxiu mensual: febrer de 2016

Ring, ding, dong, Johnny // Ring, ding, dong, Johnny

Ring, ding, dong, Johnny

Children’s song in English / Cançó infantil en anglés

 

There was a house of wood

Floating on the sea.

Ring, ding, dong, Johnny,

Dance along with me.

Hi havia una casa de fusta

i flotava en la mar.

Ring, ding, dong, Johnny,

balla junt amb mi.

 

The rain had caused a flood,

There was no land to see.

 

La pluja havia provocat una inundació.

No hi havia cap terra a la vista.

Tornada:  Ring, ding, dong, Johnny,…

 

And every kind of beast

Had joined the company.

Chorus: Ring, ding, dong, Johnny,…

I bèsties de tota classe

s’havien ajuntat al grup.

Tornada: Ring, ding, dong, Johnny,…

 

And Noah steered the ark,

A brave old man was he.

Chorus: Ring, ding, dong, Johnny,…

I Noah conduí l’arca:

era un home vell i audaç.

Tornada: Ring, ding, dong, Johnny,…

 

And when the floods had gone

They landed cheerfully.

Ring, ding, dong, Johnny,

Dance along with me. (2)

I, quan remeteren les inundacions,

aterraren amb joia.

Ring, ding, dong, Johnny,

balla junt amb mi. (2)

 

 

Font: Esta cançó, amb lletra, música i partitura, figura en http://www.singinggamesforchildren.com/A%20Cluster%202.2%20Awaywego/16%20Song%20cupboard%20R-S.htm , dins d’una web que porta Dany Rosevear. El vídeo també podem escoltar-lo, amb la seua veu, en https://www.youtube.com/watch?v=T91QeSVZxi4. La forma “a-“ que veiem en“a-floating”, com figura en eixa web, està només de suport musical.

Notes: La tornada es repetix dos voltes en la darrera estrofa, com veiem amb (2), encara que en el vídeo sone un poc diferent al final.

Igualment he preferit traduir la frase “And every kind of beast” per “I bèsties de tota classe” en lloc d’“I qualsevol classe de bèstia” perquè semblava més popular.

Finalment, en el cas de la frase que diu que s’acabaren les inundacions, he triat el verb remetre (per a la versió en valencià) perquè em semblava, fins i tot, ja assimilat per la parla de part de la població, encara que poguera semblar culte. En eixe sentit, la diversitat de vocabulari és interessant en el procés d’aprenentatge d’una llengua.

 

 

 

 

 

Oh, we can play on the big bass drum //¡Oh!, podem tocar en el tambor

Oh, we can play on the big bass drum

Children’s folk song in English / Cançó infantil en anglés

 

Oh, we can play on the big bass drum,

And this is the music to it:

Boom, boom, boom goes the big bass drum,

And that’s the way we do it.

¡Oh!, podem tocar en el tambor

i esta és la música que farem:

tam-tam, tam-tam, tam-tam sona el tambor

i així és com ho fem.

 

Oh, we can play on the castanets,

And this is the music to it:

Clickerty clack go to castanets,

Boom, boom, boom goes the big bass drum,

And that’s the way we do it.

¡Oh!, podem tocar amb les castanyoles

i esta és la música que farem:

txac, txac sonen les castanyoles,

tam-tam, tam-tam, tam-tam sona el tambor,

i així és com ho fem.

 

Oh, we can play on the silver bells,

And this is the music to it:

Jingle, jingle, jingle go the silver bells,

Clickerty clack go the castanets,

Boom, boom, boom goes the big bass drum,

And that’s the way we do it.

¡Oh!, podem tocar amb les campanetes d’argent

i esta és la música que farem:

dring-dring, dring-dring, dring-dring sonen les campanetes d’argent,

txac, txac sonen les castanyoles,

tam-tam, tam-tam, tam-tam sona el tambor

i així és com ho fem.

 

 

Font: Esta cançó figura amb lletra, música i partitures en http://www.singinggamesforchildren.com/A%20Cluster%202.2%20Awaywego/16%20Song%20cupboard%20M-P.htm, dins d’una web que porta Dany Rosevear. També podem escoltar-la, amb la seua veu, i vore la lletra immediatament, fora del vídeo, en https://www.youtube.com/watch?v=LAdmLRnYJFY.

Notes: L’onomatopeia de les castanyoles l’he treta, després de buscar “onomatopeia de les castanyoles” (en Google), en http://elmeupsicolabis.blogspot.com.es/2012/03/mots-dorigen-onomatopeic-psicolabis.html.

He triat traduir la frase “we can play on the big bass drum” per “podem tocar en el tambor” i no “amb el tambor”, per la manera en què apareix en el vídeo.

Podem cantar-la fent ús de distints instruments i reproduint les onomatopeies que representen els seus sons.

 

 

¡¡¡Una abraçada ben forta!!!

Lots of love!!!

 

Last night as I lay sleeping // Anit, mentres dormia

Last night as I lay sleeping

Children’s song in English / Cançó infantil en anglés

 

Last night as I lay sleeping,

I dreamed that I was sailing

To the Isle of Man

On a frying pan

And back again by morning.

Anit, mentres dormia,

somiava que estava navegant

cap a l’illa de Man

en una paella amb mànec

i que tornava de matí.

 

Last night as I lay sleeping,

I dreamed that I was flying

To the Isle of Wight

On a bit red kite

And back again by morning.

Anit, mentres dormia,

somiava que estava volant

a l’illa de Wight

en un catxirulo gran i roig,

i que tornava de matí.

 

Last night as I lay sleeping,

I dreamed that I was floating

To the Isle of Skye

On an apple pie

And back again by morning.

Anit, mentres dormia,

somiava que estava flotant

cap a l’illa d’Skye

en una tortada de poma

i que tornava de matí.

 

 

Font: La cançó figura amb lletra, música i partitures, en http://www.singinggamesforchildren.com/A%20Cluster%202.2%20Awaywego/16%20Song%20cupboard%20L.htm, dins de la web que porta Dany Rosevear, a qui també podem escoltar en el vídeo amb enllaç https://www.youtube.com/watch?v=z7K8AWZfuDg.

Notes: Com ens escriu Dany Rosevear, en la web, es tracta d’una cançó molt bona per a crear versos i fer-los rimar amb noms de moltes illes, siguen reals, siguen imaginàries. Les que ací apareixen, són reals i estan en distints punts de Gran Bretanya.

La forma “as I lay sleeping”, literalment, “mentres romania / estava / jeia dormint”, he triat traduir-la per “mentres dormia” per a donar-li un poc més de vida i que no semblara que u estava mort. Al cap i a la fi, hi han cançons populars valencianes, com ara, Mareta, mareta, en què emprem “anit vaig somiar” o “quan la ballava” (en El ball de la civada, cançó també popular en altres indrets de fora del País Valencià), amb una lletra més informal.

 

 

¡¡¡Una abraçada ben forta!!!

Lots of love!!!

 

Keemo kimo // Keemo kimo

Keemo kimo

Children’s song in English / Cançó infantil en anglés

 

There was an old frog and he lived in a spring,

Sing song Kitty can’t you, Kimeo.

He could dance and he could sing,

Sing song Kitty can’t you, Kimeo.

Hi havia una granota vella i ell vivia en un brollador.

Kitty no sap cantar-te cançons, Kimeo.

Ella sabia ballar i ell, cantar.

Kitty no sap cantar-te cançons, Kimeo.

 

Keemo kimo dayro dime,

With mi hi, mi ho and in come Sally singing;

Sometimes penny winkle, blue-eyed pussy cat,

Sing song Kitty can’t you, Kimeo.

Keemo kimo dayro dime,

Amb mi hi, mi ho i Sally cantant.

A vegades amb un caragolet  i amb un gatet d’ulls blaus.

Kitty no sap cantar-te cançons, Kimeo.

 

I grabbed that frog and pulled him out,

Sing song Kitty can’t you Kimeo.

He hopped and he skipped and he danced all about,

Sing song Kitty can’t you Kimeo.

Agafí eixa granota i la traguí.

Kitty no sap cantar-te cançons, Kimeo.

Ell botà, desaparegué  i se n’anà ballant així.

Kitty no sap cantar-te cançons, Kimeo.

 

Chorus: Keemo kimo dayro dime,…

Tornada: Keemo kimo dayro dime,…

 

[The] Froggy went swimming across a lake,

Sing song Kitty can’t you, Kimeo.

But he got swallowed by a big black snake,

Sing song Kitty can’t you, Kimeo.

La granota se n’anà a creuar un llac nadant.

Kitty no sap cantar-te cançons, Kimeo.

Però se la tragà una serp negra ben gran.

Kitty no sap cantar-te cançons, Kimeo.

 

Chorus: Keemo kimo dayro dime,…

Tornada: Keemo kimo dayro dime,…

 

Oh, I went east and I went west,

Sing song Kitty can’t you, Kimeo.

A[nd I was] looking for the turkey’s nest,

Sing song Kitty can’t you, Kimeo.

Oh, me n’aní cap a llevant i cap a ponent.

Kitty no sap cantar-te cançons, Kimeo.

I buscant el refugi del tito.

Kitty no sap cantar-te cançons, Kimeo. (2)

 

Keemo kimo dayro dime,

With mi hi, mi ho and in come Sally singing;

Sometimes penny winkle, blue-eyed pussy cat,

Sing song Kitty can’t you, Kimeo,

Sing song Kitty can’t you, Kimeo.

Keemo kimo dayro dime,

amb mi hi, mi ho i Sally cantant.

A vegades amb un caragolet i amb un gatet d’ulls blaus.

Kitty no sap cantar-te cançons, Kimeo. (2)

 

 

Font: Esta cançó figura en la web que porta Dany Rosevear, amb l’enllaç http://www.singinggamesforchildren.com/A%20Cluster%202.2%20Awaywego/16%20Song%20cupboard%20I-K%20w.htm i, així, accedir a la lletra, la música i la partitura. També podem escoltar-la en https://www.youtube.com/watch?v=WWsWjRTYsdE.

 

Notes: Amb els claudàtors, [ ], indiquem que eixes paraules no figuren en la lletra de Dany Rosevear .

Amb (2) indiquem que només repetim eixe vers dos vegades, però no tota l’estrofa.

Finalment afegiré que Sally, Kitty i Kimeo m’han semblat noms imaginaris i que, a més, ajustaven a l’esperit de la cançó, encara que en la lletra de la mestra figuren Kitty i Kimeo estiguen en minúscula. La forma “penny winkle” m’ha semblat convenient traduir-la per “caragolet”, ja que van unides la paraula “penny” (‘penic’) i “winkle” (caragol), és a dir, un caragol menut, de la mateixa manera que nosaltres diem “de quatre perres”, per a indicar que és econòmic però no que eixe siga el preu del producte.

 

 

 

 

 

 

 

 

I went to the animal fair // Aní a la fira dels animals

I went ot the animal fair

American sailors folk song / Cançó popular marinera dels Estats Units

 

I went to the animal fair,

The birds and the beasts were there,

The big baboon by the light of the moon

Was combing his auburn hair.

Aní a la fira d’animals,

els pardals i les bèsties estaven allí

i el mandril gran, amb la llum de la lluna,

es pentinava el seu cabell castany rogenc.

 

The monkey fell out of his bunk, Bump!

And slid down the elephant’s trunk, Wheee!

The elephant sneezed, Atchoo!

And fell on his knees, Oh, dear!

And what became of the monkey, monkey, monkey, monkey,

And what became of the monk?

El mico caigué de la seua llitera, ¡paf!,

i lliscà avall, cap al tronc de l’elefant, ¡zuip!

L’elefant esternudà, ¡atxem!,

i caigué de genolls, ¡Déu méu!

I… ¿què li passà al mico, al mico, al mico, al mico?…

i… ¿què li passà al frare?

 

Font: Esta cançó figura en la web que porta Dany Rosevear, on podem vore-la, amb lletra, música i partitures, en l’enllaç http://www.singinggamesforchildren.com/A%20Cluster%202.2%20Awaywego/16%20Song%20cupboard%20I-K%20w.htm. El vídeo, amb la lletra en un apartat extern, està en YouTube amb l’enllaç https://www.youtube.com/watch?v=NPHzonPso6s.

 

Notes: Les onomatopeies que ací apareixen, ha sigut possible trobar-les gràcies al servici Optimot.Consultes lingüístiques, escrivint, en Google, “onomatopeies català”. Està molt complet, amb informació temàtica molt interessant i recomanable en el camp didàctic i en el de la traducció al valencià.

Hi ha un joc de paraules (play on words) entre monkey (mico) i monk (frare).  Com escriu Dany Rosevear, es tracta d’una cançó divertida (“a funny song“).

Finalment direm que esta cançó nasqué, poc o molt, en 1898 i la cantaven mariners. Té distintes lletres i es pot emprar per a introduir tota classe d’animals i onomatopeies. Es tracta, clarament, d’una cançó d’esplai.

 

¡¡¡Una abraçada ben forta!!!
Lots of love!!!

 

 

 

 

 

We brought peace upon us // Posàrem la pau entre nosaltres

We brought peace upon us

(“Hevenu Shalom Aleinu”)

The Israeli and Palestine peace song / Cançó de la pau entre israelites i palestins

 

We have connections between us

Of which our parents never dreamt

We have discussions among us

That were never before heard

Estem en connexió entre nosaltres

en allò que els nostres pares mai somiaren.

Mantenim conversacions entre nosaltres,

de temes que mai, abans, havíem escoltat.

 

We are here

For everyone

We are a bridge

And a ladder

For all those who dream

For all those who have dreamt

Ací estem,

oberts a tots.

Som un pont

i una escala

per a tots els qui somien,

per a tots els qui han somiat

 

And still in our lifetime

And still in our days

We still sing with our voices:

i encara estan vius

i encara estan ací…,

¡cantarem amb les nostres veus!

 

“Hevenu Shalom Aleinu” (3)

(‘We brought upon us’)

“Shalom Aleinu!”

(‘Peace upon us’) (2)

“Hevenu Shalom Aleinu” (3)

(‘Posarem entre nosaltres’)

“Shalom Aleinu!”

(‘Pau entre nosaltres’) (2)

 

[In Arabic]

[En àrab]

 

If your feast becomes mine

Your faith and your dreams too

Then we can build a new world

Of love and peace

Si la teua festa també acaba sent meua,

com també la teua fe i els teus somnis,

aleshores poden construir un món nou

d’estima i de pau.

 

When the intention becomes clear

All people become human

A family drinks from the same cup

The cup of peace

From the Cup of Peace (3)

Quan la intenció s’aclarix,

tothom es torna humà,

una família beu de la mateixa copa,

de la Copa de la Pau (3).

 

“Ma Ana Ajmal Min Salam” (3)

(‘We have nothing more beautiful than peace’)

“Ahla Min Salam”

(‘Sweeter than peace’) (2)

“Ma Ana Ajmal Min Salam” (3)

(‘No hi ha res més formós que la pau,’)

“Ahla Min Salam”

(‘més dolç que la pau.’) (2)

 

Yes, our parents ate

The sour grapes of yesterday

But our teeth, you’ll be surprised

Have not decayed until now

Sí, els nostres pares

es menjaren els grans àcids de raïm, ahir,

però les nostres dents, et sorprendràs,

encara no ens han caigut.

 

[In Arabic]

[En àrab]

 

Together we will unite

Our hearts

Together we will open

Our minds

With the children of peace

With the children of dreams

Junts unirem

els nostres cors,

junts obrirem

les nostres ments

junt amb els xiquets de la pau,

junt amb els xiquets dels somnis.

 

[In Hebrew and Arabic]

[En hebreu i en àrab]

 

From the Cup of Peace (2)

Ma Ana Ajmal Min Salam

Hevenu Shalom Aleinu

Ma Ana Ajmal Min Salam

Shalom Aleinu!

Amb la Copa de la Pau (3)

Ma Ana Ajmal Min Salam

Hevenu Shalom Aleinu

Ma Ana Ajmal Min Salam

Shalom Aleinu!

 

[Shofar – a ram’s horn- played in synagoges during the Jewish High Holidays]

[El “shofar”, una trompeta jueva de marrà, sonà en les sinagogues durant les Festes Altes Jueves]

 

[In Hebrew and Arabic together]

[En hebreu i en àrab alhora]

 

Hevenu Shalom Aleinu (2)

Ma Ana Ajmal Min Salam

Ahla Min Salam!

Hevenu Shalom Aleinu

Ma Ana Ajmal Min Salam

Hevenu Shalom Aleinu

Shalom Aleinu!

 

 

Font: El vídeo en què podem escoltar la lletra i la música d’on he tret la informació té l’enllaç https://www.youtube.com/watch?v=5d_i2F2LlF8. Agraïsc la col·laboració de Josh Turfin, membre del grup Polyglots Conversations & Off-Topic, el dia 10 de febrer del 2016, per facilitar-me el coneixement d’eixe vídeo.

Notes: En l’estrofa final em fa l’efecte que falta un vers, en àrab o en hebreu. Si em faciliten la informació, l’afegiré. I si no podem, ací tenim una gran part de la cançó amb la seua traducció a partir dels subtítols en anglés que apareixen en el vídeo en què, a més de poder escoltar música alegre en dos llengües, se’ns obri una ocasió d’assaborir els resultats de la tolerància i la pau entre persones de cultures diferents, una cosa molt important en els temps que vivim i, també, en el món que estem creant.

En les estrofes amb claudàtors de color taronja, [ ], vull assenyalar que repetirem tot lo que hem cantat abans en eixa estrofa.

 

Una abraçada ben forta
Lots of love

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fox went out on a chilly night // Una rabosa eixí durant una nit freda

A fox went out on a chilly night

Traditional English song / Cançó tradicional anglesa

 

A fox went out on a chilly night,

[He] Prayed for the moon to give him light,

For he’d many a mile to go that night

Before he reached the town-o, town-o, town-o,

He’d many a mile to go that night

Before he reached the town-o!

Una rabosa eixí durant una nit freda

i pregà a la lluna per a que li fera llum

perquè hauria de recórrer molt més d’una milla eixa nit

abans d’arribar a la ciutat, o, ciutat, o, ciutat, o,

hauria de recórrer més d’una milla eixa nit…

¡abans d’arribar a la ciutat, o!

 

Well, the fox he ran till he came to a pen,

Where the ducks and geese were kept therein,

Saying, “A couple of you will grease my chin

Before I leave this town-o, town-o, town-o,

A couple of you will grease my chin.

Before I leave this town-o!”

¡Bo!… La rabosa corregué fins a arribar al corral

on guardaven els ànecs i les oques, allí,

dient: “Dos de vosaltres m’engreixareu la barbeta

abans que me’n vaja d’esta ciutat, o, ciutat o, ciutat o.

Dos de vosaltres m’engreixareu la barbeta

¡abans que me’n vaja d’esta ciutat, o!

 

He grabbed the grey goose by the neck,

And he threw a duck across his back,

He didn’t mind their quacky, quack, quack,

And their legs all a-dangling down-o, down-o, down-o,

He didn’t mind their quacky, quack, quack,

and their legs all a-dangling down-o!

Agafà l’oca grisa, del coll,

i es tirà un ànec a l’esquena.

No li importaren els nyec, nyec, nyec,

ni les potes dels dos, penjant,… avall, o, avall, o, avall, o.

No li importaren els nyec, nyec, nyec,

¡ni les potes dels dos, penjant,… avall, o!

 

[The] Old Mother Slipper Slopper jumped out of bed,

Out of the window she popped her head,

Crying, “John, John!, the grey goose is gone,

And the fox is off to his den-o, den-o, den-o,

John, John!, the grey goose is gone

And the fox is off to his den-o!”

La Sabatilla Sabatella Vella botà del llit,

tragué el cap fora de la finestra

i plorava dient: “¡John!, ¡John! ¡Se n’ha anat l’oca grisa

i la rabosa no està en el seu cau, o, cau, o, cau, o!

¡John!, ¡John! ¡Se n’ha anat l’oca grisa

i la rabosa no està en el seu cau, o!”.

 

Well, the fox, he ran to his cosy den,

There were the little ones, eight, nine, ten,

Saying, “Daddy, daddy, you better go back again,

For it must be a mighty fine town-o, town-o, town-o!

Daddy, daddy, you better go back again,

For it must be a mighty fine town-o!.”

¡Bé!… La rabosa corregué cap al seu cau, acollidor,

i les rabosetes estaven allí: huit, nou, deu…

I li deien: “¡Mare!, ¡mare!: ¡millor que tornes de nou,

que deu ser enorme i bonica, eixa ciutat, o, ciutat, o, ciutat, o!

¡Mare!, ¡mare!: ¡millor que tornes de nou,

que deu ser una ciutat enorme i bonica!”.

 

The fox and his wife, without any strife,

Cut up the goose with a fork and knife,

They’d never had such a supper in their life

And the littes ones chewed on the bones-o, bones-o, bones-o,

They’d never had such a supper in their life

And the little ones chewedon the bones-o!

La rabosa i el seu marit, sense cap lluita,

feren tallades de l’oca amb una forqueta i un ganivet.

¡Mai s’havien fet, en sa vida, una sopa així!

I les rabosetes mossegaven els ossos, o, ossos, o, ossos, o.

¡Mai s’havien fet, en sa vida, una sopa així!

I les rabosetes mossegaven els ossos, o!

 

Font: El vídeo musical, amb la veu de Dany Rosevear, acompanyat de la lletra (fora del vídeo), figura en https://www.youtube.com/watch?v=6QdMw0YIBFg. I la lletra, acompanyada de les partitures i de la possibilitat d’escoltar a la mestra tocant la guitarra i cantant-la, estan en http://www.singinggamesforchildren.com/A%20Cluster%202.2%20Awaywego/16%20Song%20cupboard%20F-H%20w.htm.

Nota: Com altres vegades, ací també ens trobem amb una cançó que té lletres diferents i, fins i tot, amb algunes paraules que no escoltem en el vídeo que hem citat abans. Per això, hem inclòs estes paraules entre claudàtors,  [ ]. Així, com a exemple, ho podem vore en una web que em sembla interessant per a l’aprenentatge de la llengua anglesa a través de la música i per a l’esplai, amb l’enllaç http://www.songsforteaching.com/folk/thefox.htm.

 

Una abraçada ben forta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Down in the meadow, hop a doodle // Baix, en el prat, botem fent un gest

Down in the meadow, hop a doodle

Children’s song / Cançó infantil

 

Down in the meadow, hop a doodle, hop a doodle,

down in the meadow, hop a doodle doo!

Down in the meadow, the horse began to prance,

the cow began to whistle and the pig began to dance.

Baix, en el prat, botem fent un gest, botem fent un gest,

baix, en el prat, ¡botem fent un gest, !

Baix, en el prat, el cavall començà a cabriolar,

la vaca [començà] a xiular i el porc [començà] a ballar.

 

Down in the barnyard, hop a doodle, hop a doodle,

down in the barnyard, hop a doodle doo!

Down in the barnyard the goose began to sing,

the hen began to cackle, as the rooster flapped a wing.

Baix, en el corral, fent un gest, fent un gest,

baix, en el corral, ¡fent un gest, !

Baix, en el corral, l’oca començà a cantar,

la gallina [començà] a cloquejar mentres el gat batia una ala.

 

Hop a doodle, hop a doodle,

hop a doodle doo,

hop a doodle, hop a doodle,

hop a doodle doo! (2)

Fent un gest, fent un gest,

fent un gest, dú,

fent un gest, fent un gest,

¡fent un gest, ! (2)

 

Font: La lletra, la partitura i la música figuren en un enllaç amb una web que porta Dany Rosevear, això és, en http://www.singinggamesforchildren.com/A%20Cluster%202.2%20Awaywego/16%20Song%20cupboard%20C-Dw.htm. També podem escoltar esta cançó, amb la seua veu, en el vídeo https://www.youtube.com/watch?v=EefczHm0_x4.

Notes: He fet dos ajusts lingüístics. El primer, traduir a doodle (‘un gargot’, ‘un dibuix’) en sentit figurat, un gest. I el segon, optatiu (per si algú vol posar-se a tocar-la o a cantar-la amb guitarra o sense), posar entre claudàtors ([ ]) un verb que originàriament es pot traduir d’acord amb el text, però que em semblava que, en un arranjament o, fins i tot, en una traducció al valencià, també podia aparéixer sense el verb, com és el cas de quan diu, per exemple, the cow began to whistle and the pig began to dance (‘la vaca començà a xiular i el porc començà a ballar’).

Recordem que més d’una volta, com a mínim, en cançons per a xiquets, és molt corrent posar el verb la primera vegada  (en el nostre cas, començà) i ometre’l les següents, quan l’acció dels elements (ací, la vaca i el porc) són les mateixes, en este cas, començar.

Una  abraçada ben forta.

Cluck, old hen // Cloqueja, gallina vella

Cluck, old hen

Appalachian folk song  (North America) / Cançó popular apalatxe (Nord-amèrica)

 

My old hen’s a good old hen,

she lays eggs for the ralroad men.

Sometimes eight, and sometimes ten;

that’s enough eggs for the railroad men.

La meua gallina vella, una gallina vella i bona,

pon ous per als ferroviaris.

A vegades en pon huit, a vegades en pon deu…,

però prou per als ferroviaris.

 

Cluck, old hen, cluck and call!

You ain’t laid an egg since ‘way last fall.

Cluck, old hen, cluck and sing!

You ain’t laid an egg since ‘way last spring.

¡Cloqueja, gallina vella, cloqueja fort!

No pons cap ou des de la tardor passada.

¡Cloqueja, gallina, cloqueja fort!

No pons cap ou des de la primavera passada.

 

Cluck, old hen, cluck a lot,

if you don’t cluck, you’ll be put in a pot!

Cluck, old hen, cluck I say,

cluck, olf hen, or I’ll give you away.

Cloqueja, gallina vella, cloqueja molt.

Si no cloqueges, ¡et ficaran en una olla!

Cloqueja, gallina vella, cloqueja, dic.

Cloqueja, gallina vella,… o et regalarem.

 

Chorus: Cluck, old hen, cluck and call!…

Tornada: ¡Cloqueja, gallina vella, cloqueja fort!

 

My old hen is fine and true,

she lays eggs and ‘taters too;

sometimes an onion, one or two…

Then jumps in the pot for a chicken stew!

La meua gallina és preciosa i real:

pon ous i també creïlles

i, a vegades, una ceba. Una…, ¡o dos!

¡Aleshores bota en l’olla per a un guisat de pollastre!

 

Chorus: Cluck, old hen, cluck and call!… (2)

Tornada: ¡Cloqueja, gallina vella, cloqueja fort!… (2)

 

 

Font: És una cançó apalatxe (com podem llegir en la versió de Wikipedia en anglés) treta d’http://www.singinggamesforchildren.com/A%20Cluster%202.2%20Awaywego/16%20Song%20cupboard%20C-Dw.htm, d’una web que porta Dany Rosevear on tenim accés a la lletra, la música i la partitura. El vídeo, amb la seua veu, està en https://www.youtube.com/watch?v=4lcw3ic9Eec.

Quant a les abreviatures (per a no pronunciar determinades lletres de la paraula i, a més, afavorir l’arranjament musical, n’hi han dos: ‘way i ‘tates. Gràcies a A dictionary of  [English] slang. Abbreviations used (http://www.peevish.co.uk/slang/) podem accedir a un llistat interessant relacionat amb l’anglés i en trobarem que, per exemple, apareixen en cançons, la qual cosa ens pot facilitar la traducció a altres llengües, en este cas, al valencià.