Arxiu mensual: juliol de 2016

Strategies for Motivating Students // Estratègies per a motivar als estudiants

Strategies for Motivating Students (*)

 

Following are some research-based strategies for motivating students to learn.

Become a role model for student interest. The teachers deliver the presentations with energy and enthusiasm. As a display of the motivation, the passion motivates the students. They make the course personal, showing why they are interested in the material.

Get to know the students. The teacher is able to better tailor the instructions to the students’ concerns and backgrounds, and their personal interest (…). He displays a strong interest in students’ learning and a faith in their abilities.

A continuació figuren algunes estratègies per a motivar als alumnes a aprendre.

Tractar de ser un model per a interés de l’alumne. Els mestres realitzen les presentacions amb energia i entusiasme. Com a mostra de la motivació, la seua passió estimula als estudiants. Fan el curs des de dins, explicant per què consideren interessant el material que s’empra en les classes.

Procurar conéixer prou als estudiants. El mestre està capacitat per a millorar les capacitats amb un ensenyament que té present les inquietuds i els interessos que porten els estudiants a través de les experiències dels alumnes i de lo que els mou. (…) Mostra un interés fort per l’aprenentatge de l’alumne i fe en les habilitats de l’estudiant.

 

Use examples freely. Many students want to be shown why a concept or technique is useful before they want to study in further. The teachers inform students about how the course prepares students for future opportunities.

Use a variety of student-active teaching activities. These activities directly engage students in the material and give them opportunities to achieve a level of mastery.

a) Teach by discovery. Students find as satisfying as reasoning through a problem and discovering the undelying principle on their own.

b) Cooperative learning activities are particularly effective as they also provide positive social pressure.

Emprar exemples lliurement. Molts estudiants desitgen saber per què un concepte o una tècnica resulta pràctica, abans de passar a estudiar-la amb més detall. Els mestres informen als alumnes del motiu pel qual el curs els prepara per a futures oportunitats.

Emprar una varietat d’activitats d’ensenyament actiu per a promoure la participació de l’estudiant. Estes activitats impliquen directament als alumnes en el material didàctic i els donen oportunitats per a aconseguir un bon nivell de domini.

a) Ensenyament per descobriment. Els estudiants troben tan grat com raonable aprendre a través d’un problema i del descobriment, per ells mateixos, del criteri subjacent.

b) Les activitats relacionades amb l’aprenentatge cooperatiu són particularment efectives, ja que també proporcionen una espenta social positiva.

 

Set realistic performance goals and help student achieve them by encouraging them to set their own reasonable goals. The teacher design assignments that are appropriately challenging in view of the experience and aptitude of the class.

Place appropriate emphasis on testing and grading. Test should be a means of showing what students have mastered, not what they have not. The teachers avoid grading on the curve and give everyone the opportunity to achieve the highest standard and grades.

Establir objectius de rendiment viables i ajudar a l’estudiant a fer que els aconseguisquen per mitjà de l’encoratjament i de fixar-los objectius que els propis alumnes consideren raonables. El mestre dissenya tasques que siguen adequades com a estimuladores en vista de l’experiència i de l’aptitud dels estudiants.

Posar èmfasi de manera apropiada en les anàlisis i en les qualificacions. Les proves podrien ser com una forma de mostrar que els estudiants han dominat un tema o una qüestió, en lloc d’aprofitar-les per a indicar que no ho han assolit. Els mestres eviten classificar-los durant eixe procés i els donen l’oportunitat d’arribar al nivell més alt i de qualitat.

 

Be free with praise and constructive in criticism. Negative comment (…) pertain to particular performances, not the performer. The teacher offers nonjudgemental feedback on students’ work stress opportunities to improve, look for way to stimulate advancements, and avoid dividing students into sheeps and goats.

Give students as much control over their own education as possible. The teachers let students choose paper and project topics that interest them [, and assess] them in a variety of ways (tests, papers, projects, presentations, etc.) to give students more control over how they show their understanding to the instructor. The teacher give students for how these assignments are weighted.

Manifestar lliurement elogis i ser constructius en les crítiques. El comentari negatiu (…) pertany a resultats particulars, no a valoracions del mestre sobre l’alumne. El docent oferix feedback sense prejudicis sobre el treball dels estudiants, i estimula al grup amb oportunitats noves per a millorar, per a buscar una via destinada a impulsar el progrés i, igualment, per a evitar la divisió del grup en bons i roïns.

Donar als estudiants el major control  possible sobre la seua pròpia educació. Els mestres permeten que els estudiants trien articles i els temes principals que els interessen, a més d’assessorar-los amb una varietat de maneres de procedir en el camí (anàlisis, articles, projectes, exposicions, etc.), per a concedir a l’alumne major control i per a que els estudiants puguen mostrar al mestre la seua comprensió.  El mestre els dóna un ventall obert d’opcions per a concebre, de manera ponderada, eixes tasques.

 

 

Font: El document original, ací amb el text adaptat, (*), figura en https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/motivating-students.

 

 

 

 

 

 

Lifelong learning // L’aprenentatge continu

Lifelong learning

 

Every person, at every stage of their life should have lifelong learning opportunities to acquire the knowledge and skills they need to fulfil their aspirations and contribute to their societies.

A totes les persones, en qualsevol etapa de la seua vida, els interessa disposar d’oportunitats per a aprendre dia rere dia i per a adquirir el coneixement i les habilitats que necessita cada persona per a dur a terme les seues aspiracions i, a més, per a contribuir a la societat en què viu.

 

(…) The acquisition of knowledge, skills, competences that lifelong learning should enable is not limited, in its conceptual understanding, to that of foundational skills, but also encompasses a larger panel of skills, bearing in mind (…) new skills deemed critical for individuals (as learning to learn, skills for global citizenship, entrepreneurial skills, and other core skills).

(…) L’adquisició de coneixements, destreses i altres competències que l’aprenentatge continu permetria fer no està limitat, en el seu sentit conceptual, a les estratègies inicials, sinó que també n’abraça un panell més gran i té present (…) formes noves considerades essencials per a les persones, com ara, l’aprendre a aprendre, la formació en habilitats per a viure com a ciutadans oberts al món, estratègies d’emprenentatge i altres aptituds bàsiques.

 

A skilled population is the key to a country’s sustainable development and stability. (…) Lifelong learning is about meeting the diverse and context -specific learning needs of all age groups, including the acquisition of basic literacy technical skills through both formal education and effective alternative pathways to learning. Adult learning and education, TVET [= Technical and Vocational Education and Training] and literacy, all represent significant components of the lifelong learning process.

Una població qualificada és la clau per al desenvolupament sostenible i per a l’estabilitat d’un Estat. (…) L’aprenentatge continu tracta sobre la unió de lo diferent i del context, per exemple, l’aprenentatge en funció de l’edat de cada u dels grups i de la inclusió de la formació de les persones a través de coneixements d’iniciació tècnica bàsica, per mitjà de l’educació formal i també d’altres vies efectives i alternatives d’aprenentatge. L’aprenentatge en les persones adultes, l’educació, la Formació i l’Ensenyament Vocacional i Tècnic (FEVT), a més de l’alfabetització, representen, tots ells, components significatius del procés d’aprenentatge continu.

 

 

Font: El text original és un document de la UNESCO i figura en http://en.unesco.org/world-education-forum-2015/5-key-themes/lifelong-learning

El significat de les sigles TVET (ací traduïdes com FEVT) apareixen en un vídeo en anglés que, fins i tot, podem llegir subtitulat.