Arxiu d'etiquetes: cançó popular nord-americana

Home on the range // Llar en el camp

Home on the range

American folk song / Cançó popular nord-americana

 

Oh, give me a home, where the buffalo roam,

Where the deer and the antelope play,

Where seldom is heard a discouraging word,

And the skies are not cloudy all day.

Oh, dóna’m una casa, on els búfals vaguegen,

on els cérvols i els antílops juguen,

on rarament es senta una paraula descoratjadora

i on els cels no estiguen ennuvolats tot el dia.

 

Home, home on the range,

Where the deer and the antelope play,

Where seldom is heard a discouraging word,

And the skies are not cloudy all day.

Llar, llar en el camp,

on els cérvols i els antílops vaguegen,

on rarament es sent una paraula descoratjadora

i on els cels no estan ennuvolats tot el dia.

 

Where the air is so pure, the zephyrs so free,

The breezes so balmy and light,

That I would not exchange my home on the range

For all the cities so bright.

On l’aire és tan pur, els zèfirs tan lliures,

les airines tan suaus i clares,…

que no canviaria ma casa, la del camp,

per totes les ciutats més lluminoses.

 

Chorus: Home, home on the range,…

Tornada: Llar, llar en el camp,…

 

Oh, give me a land where the bright diamond sand

Flows leisurely down the stream;

Where the graceful white swan goes gliding along

Like a maid in a heavenly dream.

Oh, dóna’m una terra on el diamant lluent de la sorra

fluïsca tranquil·lament sota la corrent,

on el cigne blanc i agraït llisque al llarg del riu

com una criada en un somni diví.

 

Chorus: Home, home on the range,…

Tornada: Llar, llar en el camp,…

 

How often at night when the heavens are bright

With the light of the glittering stars,

Have I stood here amazed and asked as I gazed

If their glory exceeds that of ours.

¡Quantes vegades, de nit, quan els cels brillen

amb la llum dels estels lluents,

m’he parat ací, sorprés, i m’he preguntat, mentres contemplava,

si la seua glòria superava la nostra!

 

Chorus: Home, home on the range,…

Tornada: Llar, llar en el camp,…

 

Oh, I love these wild flowers in this dear land of ours;

The curlew I love to hear scream;

And I love the white rocks and the antelope flocks

That graze on the mountaintops green.

Oh, m’encanten estes flors silvestres en esta terra estimada i nostra,

l’alcaravà que em fascina oir fort.

¡I com m’agraden les roques blanques i els ramats d’antílops

que pasten en els cims verds!

 

Chorus: Home, home on the range,…

Tornada: Llar, llar en el camp,…

 

Then I would not exchange my home on the range,

Where the deer and the antelope play;

Where seldom is heard a discouraging word

And the skies are not cloudy all day.

Per això no canviaria ma casa, la del camp,

on els cérvols i els antílops juguen;

on rarament es sent una paraula descoratjadora

i on els cels no estan ennuvolats tot el dia.

 

Chorus: Home, home on the range,…

Tornada: Llar, llar en el camp,…

 

 

Font: La cançó figura en http://www.mamalisa.com/?t=es&p=1223, en la web que porta Lisa Yanucci.

 

 

¡¡¡Una abraçada ben forta!!!

Lots of love!!!

 

 

 

 

 

 

Bought me a cat / Em comprí un gat

I bought me a cat

American children’s folk song / Cançó popular infantil nord-americana

 

I bought me a cat, the cat pleased me.

I fed my cat under yonder tree.

The cat went fiddle i-fee, fiddle i-fee.

Em comprí un gat, el gat em complagué.

Li doní de menjar, al meu gat, allà, baix de l’arbre.

El gat se n’anà allí a passar el temps i fi, a passar el temps i fi.

 

I bought me a hen, the hen pleased me.

I fed my hen under yonder tree.

The hen went chipsy, chopsy,

the cat went fiddle i-fee, fiddle i-fee. 

Em comprí una gallina, la gallina em complagué.

Li doní de menjar a la meua gallina, allà, baix de l’arbre.

La gallina se n’anà coc-coc, coc-coc,

el gat se n’anà a passar el temps i fi, a passar el temps i fi.

 

I bought me a duck, the duck pleased me.

I fed my duck under yonder tree.

The duck went slishy, sloshy,

the hen wen chipsy, chopsy,

the cat went fiddle i-fee, fiddle i-fee.

Em comprí un ànec, l’ànec em complagué.

Li doní de menjar, al meu ànec, allà, baix de l’arbre.

L’ànec se n’anà nyec, nyec,

la gallina  se n’anà coc-coc, coc-coc,

el gat se n’anà allí a passar el temps i fi, a passar el temps i fi.

 

I bought me a goose, the goose pleased me.

I fed my goose under yonder tree.

The goose went quaa,

the duck went slishy, sloshy,

the hen went chipsy, chopsy,

the cat went fiddle i-fee, fiddle i-fee.

Em comprí una oca, l’oca em complagué.

Li doní de menjar, a la meua oca, allà, baix de l’arbre.

L’oca se n’anà nyec-nyec,

l’ànec se n’anà nyec-nyec, nyec-nyec,

la gallina se n’anà coc-coc, coc-coc,

el gat se n’anà a passar el temps i fi, el gat se n’anà a passar el temps i fi.

 

 

… a sheep… baa

… a cow… moo

… a horse… neigh

… a baby… whaa

… a wife… honey, honey

… una ovella… be

… una vaca… buu

… un cavall… hi hi hi hi

… un xiquet… ue, ue

… una dona… mel, mel

 

 

Notes: He decidit conservar el títol de cançó que podem vore en moltes entrades d’Internet, encara que en algunes la lletra incloga I bought me a cat, com també I fed… o, per exemple, the cat… / the hen / the duck… a diferència de la que figura baix del vídeo en què apareix Dany Rosevear, quan consultem YouTube.

En segon lloc la forma i fi que acompanya la frase final del gat correspon a la traducció de so que he fet a partir de la forma en anglés i-fee, forma que he triat separar de fiddle-i-fee ja que to fiddle és un verb i, per tant, una paraula que es pot traduir (en este cas, per passar el temps), a més que passar el temps s’ajusta molt bé a l’esperit lúdic de la cançó. En eixe sentit, afegiré que, segons em comunicà Dany Rosevear, en la cançó hi han paraules inventades en anglés, algunes de les quals he traduït directament amb la forma que, en valencià, representa el so de l’animal, en lloc de fer la traducció amb la transcripció del so més pròxima a la pronúncia de la paraula que es canta. Un exemple: the hen went chipsy, chopsy està com la gallina se n’anà coc-coc, coc-coc.

Afegiré que el llistat que he posat al final, corresponent a altres onomatopeies (i com apareixen en el vídeo) i que ací les llegim sense els versos, són per a indicar què farem quan arribarem, per exemple, a sheep (ovella), amb el so corresponent a l’onomatopeia o que, com en el cas de la dona (l’última paraula nova del llistat d’animals i persones que intervenen en la cançó), direm honey, honey (mel, mel). Em fa l’efecte que l’obra musical acaba amb un missatge implícit positiu, encara que no es cite directament: la mare, amb la mel, aconseguix que el xiquet deixe de plorar.

Direm que en http://www.singinggamesforchildren.com/A%20Cluster%202.2%20Awaywego/16%20Song%20cupboard%20A-Bw.htm trobarem la lletra, la partitura i la música i, a més, la podrem escoltar amb la veu de Dany Rosevear.

Finalment el llistat d’onomatopeies (formes lingüístiques de sons d’animals, d’efectes relacionats amb l’oratge, de sorolls, d’actes humans, etc.) que m’ha servit de suport en la traducció d’esta cançó està en http://www.einesdellengua.com/Fitxes/Textos/O/onomatopeies.htm.

 

 

 

She’ll be coming ‘round the mountain // Ella pegarà la volta a la muntanya

She’ll be coming around the mountain

American folk song // Cançó popular nord-americana

 

She’ll be coming around the mountain, when she comes, (2)

she’ll be coming around the mountain, coming around the mountain,

coming around the mountain, when she comes.

Ella pegarà la volta a la muntanya, quan vindrà, (2)

ella pegarà la volta a la muntanya, pegarà la volta a la muntanya,

pegarà la volta a la muntanya, quan vindrà.

 

Singing ey, ey, yippee, yippee ey, (2)

singing ey, ey, yippee, ey, ey, yippee,

ey, ey, yippee, yippee ei.

Cantant ei, ei, gipi, gipi, ei, (2)

cantant ei, ei, gipi, ei, ei, gipi,

ei, ei, gipi, gipi ei.

 

She’ll be driving six white horses, when she comes, (2)

she’ll be driving six white horses, driving six white horses,

driving six white horses, when she comes.

Ella portarà sis cavalls blancs, quan vindrà, (2)

ella portarà sis cavalls blancs, quan vindrà, portarà sis cavalls blancs,

portarà sis cavalls blancs, quan vindrà.

 

Chorus: Singing ey, ey, yippee, yippee ey,…

Tornada: Cantant, ei, ei, gipi, gipi ei,…

 

Oh, we’ll all go out to meet her, when she comes, (2)

oh, we’ll all go out to meet her, all go out to meet her,

all go out to meet her, when she comes.

Oh, eixirem tots a rebre-la, quan vindrà, (2)

oh, eixirem tots a rebre-la, eixirem tots a rebre-la,

eixirem tots a rebre-la, quan vindrà.

 

Chorus: Singing ey, ey, yippee, yippee ey,…

Tornada: Cantant, ei, ei, gipi, gipi ei,…

 

She’ll be wearing pink pyjamas, when she comes, (2)

she’ll be wearing pink pyjamas, wearing pink pyjamas,

wearing pink pyjamas, when she comes.

Ella portarà pijames rosats, quan vindrà, (2)

ella portarà pijames rosats, portarà pijames rosats,

portarà pijames rosats, quan vindrà.

 

Chorus: Singing ey, ey, yippee, yippee ey,…

Tornada: Cantant, ei, ei, gipi, gipi ei,…

 

Font: La lletra l’he treta d’https://www.acousticmusicarchive.com/shell-be-coming-round-the-mountain-chords-lyrics.  M’agrada la música dels vídeos d’https://www.youtube.com/watch?v=L6l_2iN54Qg i d’https://www.youtube.com/watch?v=yEsq2gfbD_U. La trobe molt interessant per a l’esplai, com podem vore en el vídeo en què apareix una dona, Dany Rosevear, i per a l’aprenentatge de l’anglés.

I’m forever blowing bubbles // Sempre estic bufant bombolles

I’m forever blowing bubbles

American folk song / Cançó popular nord-americana

Lyrics: / Lletra: Jaan Kenbrovin

Music: / Música: John Kellette

 

I’m dreaming dreams,

I’m scheming schemes,

I’m building castles high.

They’re born anew,

their days are few, just like a sweet butterfly;

and as the daylight is dawing,

they come again in the morning.

Estic somiant somnis,

estic planejant projectes,

estic construint castells de molta alçària.

Ells han nascut de nou,

tenen pocs dies,

tants com una papallona dolça;

i, mentres la llum del dia clareja,

ells venen, de nou, de matí.

 

I’m forever blowing bubbles,

pretty bubbles in the air.

They fly so high,

nearly reach the sky,

then, like my dreams,

they fade and die.

Sempre estic bufant bombolles,

bombolles boniques, en l’aire.

Volen tan alt,…

pròximes a arribar al cel,

que, com els meus millors somnis,

es difuminen i moren.

 

Fortune’s always hiding.

I’ve looked everywhere.

I’m forever blowing bubbles,

pretty bubbles in the air.

La fortuna, sempre fugint.

He mirat per totes parts.

Sempre estic bufant bombolles,

bombolles boniques, en l’aire.

 

When shadows creep,

when I’m asleep,

to lands of hope I stray.

Then, at daybreak,

when I awake,

my bluebird flutters away.

Quan les ombres s’arrosseguen,

quan m’adorm,

m’aparte a les terres d’esperança.

Aleshores, a l’eixida del sol,

quan em desperte,

el meu pardal blau ix volant.

 

Happiness, new, seemed so near me.

Happiness, come forth and heal me.

La felicitat, nova, semblava tan a prop de mi…

Felicitat, vine d’ara en avant i guarix-me.

 

Chorus: Fortune’s always hidding,…

Tornada: La fortuna, sempre fugint,…

 

 

Font: Per a escoltar tota la lletra que ací figura, podem anar a https://www.acousticmusicarchive.com/im-forever-blowing-bubbles-chrods-lyrics/. La sentirem amb veu de gramòfon. I per a escoltar-la i llegir-ne bona part, m’ha semblat interessant https://www.youtube.com/watch?v=H6SXi4I47Qw.

 

 

 

 

 

Buffalo gals // Xiques de Buffalo

Buffalo gals

American folk song / Cançó popular nord-americana

 

Buffalo gals, won’t you come out tonight?,

come out tonight?, come out tonight?

Buffalo gals, won’t you come out tonight?

and dance by the light of the moon.

Xiques de Buffalo, ¿no eixiu esta nit?,

¿no eixiu esta nit?, ¿no eixiu esta nit?

Xiques de Buffalo, ¿no eixiu esta nit

a ballar tots sota la llum de la lluna?

 

As I was walking down the street,

down the street, down the street,

a pretty little gal I chanced to meet…

Oh!, she was fair to view.

Mentres passejava  carrer avall,

carrer avall, carrer avall,

tinguí la sort de conèixer a una joveneta ben guapa…

Ostres!, ¡mira que estava guapa!

 

Chorus: Buffalo gals…

Tornada: Xiques de Buffalo…

 

She was the prettiest gal I’ve seen in my life,

in my life, in my life,

and I wished to the Lord she’d be my wife:

then we would part no more.

Era la xicona més guapa que mai havia vist en ma vida,

en ma vida, en ma vida,

i li vaig prometre al Senyor que ella seria la meua dona

i que no ens separaríem mai.

 

Chorus: Buffalo gals…

Tornada: Xiques de Buffalo…

 

Oh!, yes, dear boy, I’m coming out tonight,

coming out tonight, coming out tonight.

Oh!, yes, dear boy, I’m coming out tonight

and we’ll dance by the light of the moon.

Oh!, sí, amic meu, eixiré esta nit,

eixiré esta nit, eixiré esta nit.

Oh!, sí, amic meu, eixiré esta nit

i ballarem sota la llum de la lluna.

 

Chorus: Buffalo gals…

Tornada: Xiques de Buffalo…

 

I danced with that gal with a hole in her stocking

and her heel kept a-rockin’ and her toe kept a-knockin’.

I danced with that gal with a hole in her stocking

and we danced by the light of the moon.

Vaig ballar amb esta xicona, qui tenia un forat en la calça,

que es movia amb el taló i que colpejava amb el dit del peu.

Vaig ballar amb esta xicona, qui tenia un forat en la calça,

i ballàrem sota la llum de la lluna.

 

Chorus: Buffalo gals…

Tornada: Xiques de Buffalo…

 

Font: La lletra i la música d’origen estan en http://www.balladofamerica.com/music/indexes/songs/buffalogal/. He fet alguns canvis lleugers per a la correcció i per a facilitar la lectura.