Arxiu mensual: octubre de 2016

Campaigning for altruism // Fent campanya a favor de l’altruisme

Campaigning for altruism

 

At Tanjong Katong Secondary School, teachers let student leaders run campaigns for social awareness to cultivate their spirit of altruism.

En el Tanjong Katong Secondary School [= Institut d’Ensenyament Secundari Tajong Katong, Singapur] els mestres permeten que els líders estudiantils porten avant campanyes per a la conscienciació social a favor de cultivar l’esperit d’altruisme.

 

Altruism matters. Just ask the teachers at Tanjong Katong Secondary School (TKSS).

“We base the TKSS Student Leadership Framework around altruism,” says Mdm Halilah Binte Salim Alkhatib, Subject Head of Student Leadership and Talent Management. “We grow all our student leaders to become altruistic leaders.”

Halilah explains that student leaders should be proactive in placing the needs and interests of others before themselves, without expecting anything in return.

TKSS grooms them to become individuals who are competent, compassionate and constructive –values that are the key to success in any field.

L’altruisme importa. Simplement preguntant-los-ho, als mestres del Tanjong Katong Secondary School [= Institut d’Ensenyament Secundari Tanjong Katong, de Singapur], ja és prou per a fer-nos-en una idea.

“El Marc de Lideratge Estudiantil del nostre institut [des d’ara, Institut Tanjong Katong] el centrem al voltant de l’altruisme”, diu la professora Halilah Binte Salim Alkhatib, mestra de l’assignatura Gestió del Talent i del Lideratge del Cap Estudiantil. “Cultivem als líders estudiantils de l’institut per a que n’esdevinguen de línia altruista”. 

Halilah explica que els dirigents estudiantils deurien ser proactius a l’hora d’avantposar les necessitats i els interessos dels altres per davant dels seus, sense esperar res a canvi.

L’Institut Tanjong Katong els prepara per a arribar a ser persones competents, amb compassió i constructives, valors que consideren la clau en qualsevol camp.

 

Experiential Learning through Campaigns

Can altruism be taught? As Ms Irene Chen, Level Head of Math, points out, “It’s not easy to develop altruism in a person unless an experiential learning platform is provided.”

So in 2008, the school experimented with an approach that gives student learders an authentic platform to serve the school community. The student councillors were entrusted to run the school’s first student-led and student-initiated social awareness campaign against bullying. It proved to be a success.

“It’s a good platform for student-initiated efforts,” Halilah explanis. “It allows our student leaders to serve and positively impact others without expecting anything in return”.

Moreover, the process of running a campaign covers all the guiding principles of the TKSS Student Leadership Framework, which aims to develop student leaders who contribute to a positive school culture and the community.

L’Aprenentatge Experimental a través de campanyes

¿Es pot ensenyar altruisme? Com indica Irene Chen, mestra encarregada d’un grau de Matemàtiques, “No és fàcil desenvolupar l’altruisme en una persona sense comptar amb una plataforma d’aprenentatge experimental”.

Així, en el 2008, el centre començà a experimentar amb un plantejament que donava als dirigents estudiantils una plataforma autèntica per a servir a la comunitat escolar. Els consellers dels estudiants foren confiats per a portar avant la primera campanya de conscienciació social contra l’assetjament escolar, amb la participació dels primers representants d’estudiants i d’estudiants que començaven. Acabà sent tot un èxit. 

“És una plataforma molt bona per als esforços dels estudiants que s’inicien”, explica Halilah. “Permet que els nostres caps d’estudiants servisquen i impacten positivament en altres sense que esperen res a canvi”.

És més, el procés de direcció de la campanya, cobrix totes les directrius del Marc de Lideratge Estudiantil de l’institut, el qual pretén que els dirigents dels estudiants contribuïsquen a una cultura positiva a nivell del centre i per part de la comunitat.

 

A Succesful Campaign

Since their first campaign in 2008, TKSS student councillors have continued to run week-long campaigns annually. These help to raise awareness of social talking points ranging from the need to demonstrate appreciation for others, to the challenges of parenting teenagers. Irene explains the key factors that helped their campaigns achieve school-wide success.

Firstly, the student leaders ensure that publicity that leads up the campaign is expansive and executed well. This creates awareness about campaign before the event, and continues to have an impact on the students even after it is over. Some examples of publicity materials are banners, posters, collaterals and air time during the morning assembly for students leaders to introduce the campaign.

Una campanya exitosa

Des de la primera campanya, en el 2008, els consellers estudiantils de l’Institut Tanjong Katong fan cada any campanyes d’una reunió d’una setmana, campanyes que ajuden a crear consciència i que abracen temes de conversació que van des de la necessitat de manifestar estima per l’altre fins als reptes a l’hora d’educar als adolescents. Irene explica els factors claus que han ajudat a que les campanyen assolisquen ser un èxit del centre educatiu.

En primer lloc els dirigents dels estudiants s’asseguren que la publicitat que porta la campanya s’expandisca i es porte avant de manera encertada.

 

Secondly, during the week of the campaign, Character and Citizenship Education (CCE) lessons are facilitated by students councillors. They also plan and deliver the content for the assembly period of that week.

Irene explains, “The teachers are not only looking at the suitability and relevancy of the content, but we also ensure the modes of delivery are appropriate for the various levels and classes.”

Finally, a show of commitment by the student population is crucial. Hence, the organizing committee would request for a designated are in the school canteen where they can execute school-wide pledges and students can show their support. “If we can get the student population to commit to make a positive change, we know that the campaign is successful,” says Irene.

En segon lloc durant la setmana de la campanya, Educació per al Caràcter i la Ciutadania, els consellers estudiantils faciliten les lliçons. Ells també planifiquen  i impartixen el contingut durant el periòde que dura l’assemblea setmanal.

Irene explica: “Els mestres no es limiten només a la idoneïtat i a la rellevància del contingut sinó que, a més, s’asseguren que els mètodes per a impartir-los siguen apropiats per als diferents nivells i per a les classes”.

Finalment un senyal d’interés per part de la comunitat estudiantil és crucial. Hence, el comité organitzatiu, vetla per a que els participants que exposaran puguen gaudir dels servicis del menjador del centre on ells podran posar en pràctica els compromisos de tot l’institut i els estudiants mostrar-los el seu suport. “Si aconseguim que el conjunt dels estudiants s’implique a favor d’un canvi positiu, podrem dir que la campanya ha sigut un èxit”, manifesta Irene.

 

The Teachers’ Role

Even though the campaings are student-initiated and student-led, teachers still play a part. They ask guiding questions to sharpen student leaders’ thinking when they are conceptualizing the campaign. They also coach and provide suggestions, while observing student leaders as they rehearse activities that they plan to deliver. This ensures the quality of their learning experience.

Mdm Loo Ming Yang, one of the teachers in charge of the students councillors, explains: “As teachers, we need to ensure the quality of the campaign because we have to make sure that the information is accurate and unbiased. We approve and validate the proposal and materials prepared by organizing committee, and critique their rehearsals.”

El paper dels mestres

Encara que les campanyes les porten els estudiants que s’inicien i els qui fan de dirigents, els mestres encara prenen part. Així, fan preguntes orientadores per a aguditzar el pensament dels representants estudiantils quan conceptualitzen la campanya. Igualment dirigixen i oferixen suggeriments, al mateix temps que observen als caps dels estudiants i assagen activitats que presenten. I tot això garantix la qualitat de la seua experiència en l’aprenentatge.

La professora Loo Ming Yang, una de les mestres encarregada dels consellers estudiantils, explica: “Com a mestres, cal que assegurem la qualitat de la campanya perquè hem d’assegurar que la informació siga acurada i sense prejudicis. Aprovem i donem per vàlida la proposta i els materials preparats pel comité organitzador, i fem una valoració dels seus assajos”.

 

The teachers also help with administrative matters, such as including the campaign and in the school’s calendar of events, and ensuring that student leaders have the opportunity to lead CCE lessons and assembly period during the campaign week.

While planning and running a campaign sounds challenging and time-consuming, the TKSS teachers believe it is all worthwhile.

By letting the students experience first-hand what it is like to work for altruistic causes, it is more likely they will embrace the value of altruism. And they can continue to work in the same spirit, these students will truly grow to become compassionate, constructive and competent leaders.

Els mestres també ajuden en qüestions de tipus administratiu, com ara, les que inclouen la campanya i el calendari d’esdeveniments de l’institut i asseguren que els dirigents estudiantils tinguen l’oportunitat de dirigir sessions d’Educació per al Caràcter i la Ciutadania i els moments en què tindrà lloc l’assemblea durant la setmana de la campanya.

Encara que planificar i portar avant una campanya puga sonar com un repte llarg, els mestres de l’Institut  Tanjong Katong creuen que val la pena.

Mentres que permeten que els estudiants experimenten personalment a quines activitats altruistes els agradaria dedicar-se, és molt probable que acaben abraçant el valor de l’altruisme. I, mantenint els estudiants eixe mateix esperit a l’hora de treballar, podran realment créixer i esdevindré líders amb compassió, constructius i competents.

 

************

 

Halilah Binte Salim Alkhatib is the Subject Head of Student Leadership and Talent Management and she has been teaching for 11 years. Irene Chen is the Level Head of Math and has been teaching for 7 years. Loo Ming Yang is a Science teacher and a teacher in charge of the students councillors. She has been teaching for 8 years. They are all from Tanjong Katong Secondary School.

Halilah Binte Salim Alkhatib és la cap de l’assignatura Direcció i Talent del Lideratge Estudiantil i porta onze anys ensenyant. Irene Chen és mestra de l’assignatura Matemàtiques i duu set anys impartint classes. Loo Ming Yang és mestra de Ciència, té al seu càrrec als consellers estudiantils i porta huit anys en el món de l’ensenyament. Les tres treballen en l’Institut d’Ensenyament Secundari Tanjong Katong, de Singapur.

 

 

Font: Per a accedir a la lectura del text original, podem anar a l’enllaç que figura més avall.

http://singteach.nie.edu.sg/issue49-classroom03

Nota: Agraïsc la generositat de Juan Pablo Sans, de Gabriele Davini (ambdós, traductors), de Santiago Rodríguez Ruiz (amic de Facebook, com els anteriors), de Denise (de l’Institut Tanjong Katong, de Singapur) i d’alguns companys del grup Translation and Interpreting Group pel que fa a les formes “Subject Head” i “Level Head”.