Arxiu d'etiquetes: felicitat

Home on the range // Llar en el camp

Home on the range

American folk song / Cançó popular nord-americana

 

Oh, give me a home, where the buffalo roam,

Where the deer and the antelope play,

Where seldom is heard a discouraging word,

And the skies are not cloudy all day.

Oh, dóna’m una casa, on els búfals vaguegen,

on els cérvols i els antílops juguen,

on rarament es senta una paraula descoratjadora

i on els cels no estiguen ennuvolats tot el dia.

 

Home, home on the range,

Where the deer and the antelope play,

Where seldom is heard a discouraging word,

And the skies are not cloudy all day.

Llar, llar en el camp,

on els cérvols i els antílops vaguegen,

on rarament es sent una paraula descoratjadora

i on els cels no estan ennuvolats tot el dia.

 

Where the air is so pure, the zephyrs so free,

The breezes so balmy and light,

That I would not exchange my home on the range

For all the cities so bright.

On l’aire és tan pur, els zèfirs tan lliures,

les airines tan suaus i clares,…

que no canviaria ma casa, la del camp,

per totes les ciutats més lluminoses.

 

Chorus: Home, home on the range,…

Tornada: Llar, llar en el camp,…

 

Oh, give me a land where the bright diamond sand

Flows leisurely down the stream;

Where the graceful white swan goes gliding along

Like a maid in a heavenly dream.

Oh, dóna’m una terra on el diamant lluent de la sorra

fluïsca tranquil·lament sota la corrent,

on el cigne blanc i agraït llisque al llarg del riu

com una criada en un somni diví.

 

Chorus: Home, home on the range,…

Tornada: Llar, llar en el camp,…

 

How often at night when the heavens are bright

With the light of the glittering stars,

Have I stood here amazed and asked as I gazed

If their glory exceeds that of ours.

¡Quantes vegades, de nit, quan els cels brillen

amb la llum dels estels lluents,

m’he parat ací, sorprés, i m’he preguntat, mentres contemplava,

si la seua glòria superava la nostra!

 

Chorus: Home, home on the range,…

Tornada: Llar, llar en el camp,…

 

Oh, I love these wild flowers in this dear land of ours;

The curlew I love to hear scream;

And I love the white rocks and the antelope flocks

That graze on the mountaintops green.

Oh, m’encanten estes flors silvestres en esta terra estimada i nostra,

l’alcaravà que em fascina oir fort.

¡I com m’agraden les roques blanques i els ramats d’antílops

que pasten en els cims verds!

 

Chorus: Home, home on the range,…

Tornada: Llar, llar en el camp,…

 

Then I would not exchange my home on the range,

Where the deer and the antelope play;

Where seldom is heard a discouraging word

And the skies are not cloudy all day.

Per això no canviaria ma casa, la del camp,

on els cérvols i els antílops juguen;

on rarament es sent una paraula descoratjadora

i on els cels no estan ennuvolats tot el dia.

 

Chorus: Home, home on the range,…

Tornada: Llar, llar en el camp,…

 

 

Font: La cançó figura en http://www.mamalisa.com/?t=es&p=1223, en la web que porta Lisa Yanucci.

 

 

¡¡¡Una abraçada ben forta!!!

Lots of love!!!

 

 

 

 

 

 

I’m forever blowing bubbles // Sempre estic bufant bombolles

I’m forever blowing bubbles

American folk song / Cançó popular nord-americana

Lyrics: / Lletra: Jaan Kenbrovin

Music: / Música: John Kellette

 

I’m dreaming dreams,

I’m scheming schemes,

I’m building castles high.

They’re born anew,

their days are few, just like a sweet butterfly;

and as the daylight is dawing,

they come again in the morning.

Estic somiant somnis,

estic planejant projectes,

estic construint castells de molta alçària.

Ells han nascut de nou,

tenen pocs dies,

tants com una papallona dolça;

i, mentres la llum del dia clareja,

ells venen, de nou, de matí.

 

I’m forever blowing bubbles,

pretty bubbles in the air.

They fly so high,

nearly reach the sky,

then, like my dreams,

they fade and die.

Sempre estic bufant bombolles,

bombolles boniques, en l’aire.

Volen tan alt,…

pròximes a arribar al cel,

que, com els meus millors somnis,

es difuminen i moren.

 

Fortune’s always hiding.

I’ve looked everywhere.

I’m forever blowing bubbles,

pretty bubbles in the air.

La fortuna, sempre fugint.

He mirat per totes parts.

Sempre estic bufant bombolles,

bombolles boniques, en l’aire.

 

When shadows creep,

when I’m asleep,

to lands of hope I stray.

Then, at daybreak,

when I awake,

my bluebird flutters away.

Quan les ombres s’arrosseguen,

quan m’adorm,

m’aparte a les terres d’esperança.

Aleshores, a l’eixida del sol,

quan em desperte,

el meu pardal blau ix volant.

 

Happiness, new, seemed so near me.

Happiness, come forth and heal me.

La felicitat, nova, semblava tan a prop de mi…

Felicitat, vine d’ara en avant i guarix-me.

 

Chorus: Fortune’s always hidding,…

Tornada: La fortuna, sempre fugint,…

 

 

Font: Per a escoltar tota la lletra que ací figura, podem anar a https://www.acousticmusicarchive.com/im-forever-blowing-bubbles-chrods-lyrics/. La sentirem amb veu de gramòfon. I per a escoltar-la i llegir-ne bona part, m’ha semblat interessant https://www.youtube.com/watch?v=H6SXi4I47Qw.