Arxiu d'etiquetes: la meua vida em pertany

My life belongs to me // La meua vida em pertany

My life belongs to me

Personal poem Poema personal

 

My life belongs to me:

I am free,  

I am living free with my right arm.

La meua vida em pertany:

sóc lliure,

ara visc lliure junt amb el meu braç dret. 

 

I live with freedom of speech,

I live with youth spirit,

With an inner peace in my deep down  

And with a broad-minded attitude. 

Visc amb libertat d’expressió,

visc amb esperit jove,

visc en pau interior per dins

i amb una actitud de ment oberta. 

 

My life belongs to me.

I am enjoying it  

And I write “I am here and now…  

And future will be better.”

La meua vida em pertany.  

I l’estic gaudint

i escric “Sóc ací i ara…

i el futur serà millor”.

 

I am free.  

I am free.

I am living free with my right arm. 

Estic lliure.

Estic lliure.

Estic vivint lliure junt amb el meu braç dret. 

 

 

 

 

Cant a la música lliure de viure // Song to free living music

Cant a la música lliure de viure

 

Escric com vull

mentres balle amb tu

i, quan et veig,

sent que som més que dos…

¿Escoltes?

— ¡I tant!,

em dius:

la música encara viu.

Mozart, Vivaldi, Beethoven,

The Beatles,  John Lennon,

Serrat, Paco Muñoz, Gospel,

viure, viure, viure…

I write as I like

while I am dancing with you

and, when I see you

I feel we are more than two…

Are you listening to it?

— Of course!, you say to me:

music still lives

Mozart, Vivaldi, Beethoven

The Beatles, John Lennon,

Serrat, Paco Muñoz, Gospel,

living, living, living…

 

El demà serà millor,

¡ja ho crec que sí!

¡ja ho crec que sí!

¡ja ho crec que sí!

Tomorrow will be better,

certainly yes!

certainly yes!

certainly yes!

 

Amb la música que somriu,

amb l’avi que allarga la mà

al jove que li l’oferix,

amb l’escriptor que acull idees

noves

i les plasma per a volar

i arribar a tothom,

des de la llar,

des de l’altar,

des de la casa feliç

on viu i traduïx

lo que sent i

li agrada

en goig pel viure…

With the music that smiles

with the grandfather that is stretching the hand out

to the teenager that offers it to him,

with the writer that takes in new

ideas

and gives them for flying

and goes as far as everybody,

from the home,

from the altar,

from the happy house

when he lives and translates

whatever he feels and

likes

… in life joy 

 

¡Música, mestre! ¡Avant, música!

Music, maestro! Come in, music!

 

 

Nota: La lletra del poema va sorgir mentres escoltava música de Mozart, després de passar per planes diferents sobre creativitat.

¡Quina meravella…! // What a wonder…!

¡Quina meravella…!

¡Quina meravella sentir que la meua vida fluïx,

que la vida és meua,

que estic passant-m’ho bomba,

 

i tant…

 

que se me passen les hores volant…

What a wonder is feeling that my lives flows,

that life is mine,

that I’m having a whale of a time,

 

it’s so much…

 

that my hours flies…

 

No sé què passarà demà,

això sí,

em fascina sentir com el catxirulo

vola amunt i avall

sense perdre el fil de la vida,

ni caure en el parany de la moda: la crisi.

Ni sense empinar-se tant i tant que es poguera

trencar el fil.

I don’t know what will happen tomorrow,

but,

it’s fancinating the moment in which

I am flying the kite,

upwards and below

while I don’t lose the thread of life,

and I don’t fall in the trap in fashion: the crisis.

The kite doesn’t raise so much…

that the wire could has broken.

 

No sé com explicar-t’ho, amic,

si no és amb quatre paraules:

la vida és fantàstica.

I don’t know how to make my friend understood

otherwise I say to you with three words:

life is fantastic.

 

Nota: Obra personal amb traducció del valencià a l’anglés