Arxiu d'etiquetes: cançó infantil en anglés

Magic penny // Penic màgic

Magic penny

Children’s song / Cançó infantil

Lyrics: / Lletra:  Malvina Reynolds

 

Love is something if you give it away,

Give it away, give it away.

Love is something if you give it away,

You end up having more.

L’amor té sentit, quan el regales,

quan el regales, quan el regales.

L’amor té sentit, quan el regales,…:

acabes tenint-ne més.

 

It’s just like a magic penny;

Hold it tight and you won’t have any;

Lend it , spend it, and you’ll have so many,

They’ll roll all over the floor. (for)

És, simplement, com un penic màgic:

l’agafes fort i no en tens més.

Presta’l, gasta’l, i en tindràs molts més…

i en rodaran per totes parts.

 

Chorus: Love is something if you give it away,…

Tornada: L’amor té sentit, quan el regales,…

 

So let’s go dancing till the break of day.

And if there’s a piper, we can pay.

For love is something if you give it away,

You end up having more. (for)

Així que… ¡a ballar fins que es faça de dia!

i si hi ha una gaita, la podrem pagar.

Com que l’amor té sentit, quan el regales,…

acabes tenint-ne més.

 

Chorus: Love is something if you give it away,…

Tornada: L’amor té sentit, quan el regales,…

 

 

Font: La lletra, la música i la partitura figuren en http://www.singinggamesforchildren.com/A%20Cluster%202.2%20Awaywego/16%20Song%20cupboard%20M-P.htm, dins de la web que porta Dany Rosevear. La podem escoltar i també llegir en https://www.youtube.com/watch?v=sx18p4OY8Dk.

Notes: He decidit traduir “love is something” (‘l’amor és una cosa’) per “l’amor té sentit”,  i “all over the floor” (literalment, “per tot el pis”) com “per totes parts”.

 

 

¡¡¡Una abraçada ben forta!!!

Lots of love!!!

 

 

 

 

 

Circles // Cercles

Circles

Children’s song  / Cançó infantil en anglés

Words and music: / Lletra i música:  Nick Vall

 

Chorus

Everybody’s in

No, no, no, no, nobody’s out

That is what the circle, the circle’s all about

Everybody’s in

No, no, no, no, nobody’s out

That is what the circle, the circle’s all about

Tornada:

Tots estan dins…

No, no, no, no, ¡ningú no està fora!:

això és lo que el cercle, lo que pretén el cercle.

Tots estan dins…

No, no, no, no, ¡ningú no està fora!:

això és lo que el cercle, lo que pretén el cercle.

 

Verse 1

The circle says welcome” wherever you come from

You know we know that you’re okay

The circle gets better when we are all together

Come on, come on, join in let’s play

Estrofa 1a:

El cercle diu “Benvingut” vinga d’on vinga.

Saps que sabem que estaràs bé.

El cercle millora quan tots estem junts.

¡Vinga!, ¡vinga!, ¡vinga!, ¡posem-nos a jugar!

 

Chorus: Everybody’s in…

Tornada: Tots estan dins…

 

Verse 2

The circle will like you, there’s no one quite like you

It’s good that we’re not all the same

The circle has places for all kinds of faces

Come on, come on, join in our game

Estrofa 2a:

El cercle t’agradarà, no hi ha ningú com tu.

És bo que tots no siguem iguals.

El cercle té espais per a tota classe de cares.

¡Vinga!, ¡vine i participa en el nostre joc!

 

Chorus: Everybody’s in…

Tornada: Tots estan dins…

 

Verse 3

So keep the circle working when bullies are lurking

We want the circle to be strong

A circle of protection, yeah, what a cool invention!

The circle where we all belong

Estrofa 3a:

Així que mantinguem el cercle funcionant quan els abusadors estiguen a l’aguait.

Volem que el cercle siga fort,

un cercle de protecció,… ¡sí!… ¡Quin invent més genial…,

el cercle on tots pertanyem!

 

Chorus:  Everybody’s in…

[then:]

Tornada: Tots estan dins…

[i, aleshores,…]

 

Everybody’s in

No, no, no, no, nobody’s out

That is what the circle, the circle’s all about

That is what the circle, (clap, clap) the circle’s all about

Tots estan dins…

No, no, no, no, ¡ningú no està fora!:

això és lo que el cercle, lo que pretén el cercle,

això és lo que el cercle, [clap-clap], lo que pretén el cercle.

 

 

Font: La lletra i la música figuren en http://songlibrary.net/Circles.html, dins de la web de Glyn Lehmann.

Nota: L’onomatopeia de l’aplaudiment, clap-clap, figura en https://ca.wikipedia.org/wiki/Onomatopeia.

 

 

¡¡¡Una abraçada ben forta!!!

Lots of love!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A musical journey // Un viatge musical

A musical journey

Children’s song / Cançó infantil en anglés

Words and music: / Lletra i música:  Glyn Lehmann

 

Everywhere around the world

There are people making music

Their instruments, their voices

Are raised in waves of sound

En qualsevol part del món

hi han persones fent música,

els seus instruments, les seues veus

s’alcen en ones de so.

 

Take a journey with us now

To places far and wide

Let music carry us away

And be our guide

[All sing] Be our guide

Viatja junt amb nosaltres, ara,

a llocs de tot arreu.

Deixem que la música ens porte lluny

i que siga la nostra guia,

[Tots junts]… que siga la nostra guia.

 

Australia

Drone, drone, deep, deep drone

Didgeridoo has a deep, deep drone

Down, here, in Australia

Didgeridoo has a deep, deep drone

[All] Be our guide

Austràlia

Tub, tub, fort, tub fort.

El didjeridú té un tub fort, fort…,

baix, ací, en Austràlia.

El didjeridú té un tub fort, fort,

[Tots] … que siga la nostra guia.

 

India

Join us now in India

Where rhythm is everywhere

Listen to the rhythm it will

Take you there, take you there

L’Índia

Unix-te, ara, amb nosaltres, en l’Índia,

on el ritme està per tot arreu.

Escolta el ritme, et durà

allí, et durà allí.

***

Ta, ka, di, mi, ta, ka, di, mi,

ta, ki, ta, ta, ki, ta.

Ta, ka, di, mi, ta, ka, di, mi,

ta, ki, ta, ta, ki, ta.

***

All: Be our guide

Tots: Que siga la nostra guia.

***

Ireland

You will hear the fiddle and the whistle

Play a lively Melody in Ireland.

Irlanda

Oiràs el violí i el xiulet

interpretant una melodia alegre, en Irlanda.

***

Dee, dee, dee, dee,…

Nyigo-nyigo, nyigo-nyigo, nyigo-nyigo, nyigo-nyigo, nyigo-nyigo…

***

[All]: Be our guide

[Tots]: Que siga la nostra guia.

***

Brazil

Oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo,

Cuica is a drum you hear in South America

Oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo,

Cuica is a drum you hear in South America

[All] Be our guide

Brasil

Tam-tam, tam-tam, tam-tam, tam-tam, tam-tam.

La cuïca és un tambor que sents en Sud-amèrica.

Tam-tam, tam-tam, tam-tam, tam-tam, tam-tam.

La cuïca és un tambor que sents en Sud-amèrica.

[Tots] Que siga la nostra guia.

***

Africa

[with body percussion]

Africa!

[All] Be our guide

Àfrica

[fent percussió amb el cos]

¡Àfrica!

[Tots] Que siga la nostra guia.

***

Finale

Australia. Sing 5 times.

Australia. 1, 2, 3, 4, 5

India. 2, 3, 4, 5

Ireland. 3, 4, 5

Brazil. 4, 5

Africa. 5

Final. Cantar cinc vegades.

Austràlia. 1, 2, 3, 4, 5

India. 2, 3, 4, 5

Irlanda. 3, 4, 5

Brasil. 4, 5

Àfrica. 5.

//

Font: La lletra i la música figuren en http://songlibrary.net/A-Musical-Journey.html.

Notes: He tingut alguns problemes a l’hora d’escriure la lletra, motiu pel qual he triat posar els signes (*) i //  per a indicar canvi d’estrofa o temàtica. Per sort, hi ha solució.

Igualment, la forma en valencià de l’instrument sud-americà l’he treta d’http://www.termcat.cat/es/Diccionaris_En_Linia/206/Fitxes/catal%C3%A0/C/6O, en la pàgina 7, després d’escriure en Google “cuica en català”.

//

¡¡¡Una abraçada ben forta!!!

Lots of love!!!

 

 

Everyone belongs // Tots pertanyem

Everyone belongs

Words and music: / Lletra i música:  Glyn Lehmann

 

Verse: We’re all different you and me

That’s what we call diversity

Every life is like a brand new song

Introducció: Tots som diferents, tu i jo.

Això és lo que diem diversitat.

Cada vida és com el registre d’una cançó nova.

 

It starts out with a melody

And like the branches of a tree

Grows and grows throughout your whole life long

Comença amb una melodia

i, com les branques d’un arbre,

creix i creix al llarg de tota la teua vida.

 

Change will come for better or worse

And so you add another verse

Sing it loud and sing it strong

El canvi anirà a millor o a pitjor

i, així, si afiges un vers distint

i el cantes alt i fort.

 

Chorus x2: Everyone belongs

Where they can sing their song

And live in harmony

With neighbours, friends and family

Tornada: Tots pertanyem

on cada u pot cantar la seua cançó

i viure en harmonia

amb la família, els veïns i els amics. (2)

 

Rap: It’s not just about the clothes we wear or how we look

The colour of our skin, the kind of food we cook

There’s more to you and me tha just what meets the eye

There’s all the different feelings that we have inside.

No es tracta només de la roba que portem o com veiem

el color de la nostra pell, el tipus de menjar que cuinem…

Hi ha més en mi i en tu de lo que simplement veu un ull:

hi ha tota la diferència de sentiments que portem dins.

 

Everyone is different in so many ways

Wouldn’t it to be boring if we were all the same

Celebrate your culture, your family history

And when we’re all together celebrate diversity

Tots som diferents en molts sentits,

i no deixaríem d’avorrir-nos si tots fórem lo mateix…

Celebra la teua cultura, la teua història familiar

i, quan estiguem tot junts, celebrarem la diversitat.

 

Chorus x2: Everyone belongs…

Tornada: Tots pertanyem…

 

Bridge: Listen carefully

Can you hear a voice

Struggling to be heard?

Give them a chance to be

Heard above the noise

That’s something everyone deserves.

Pont: Escolta amb atenció…

¿Ous una veu

que lluita perquè l’escolten?

Donem-los una oportunitat per a

que se’ls escolte més que al soroll:

és una cosa que totes les persones es mereixen.

 

Interlude

Mitja part (tornem a la introducció i la cantem una vegada, de nou)

 

Chorus x2: Everyone belongs… 

Tornada: Tots pertanyem…

 

Rap: Everyone is different in so many ways

Wouldn’t it be boring if we were all the same

Celebrate your culture, your family history

And when we’re all together celebrate diversity

Rap: Tots som diferents en molts sentits,

i no deixaríem d’avorrir-nos si tots fórem lo mateix…

Celebra la teua cultura, la teua història familiar

i, quan estiguem tots junts, celebrarem la diversitat.

 

 

Font: La lletra, la música i el vídeo amb subtítols de part de la cançó figuren en http://songlibrary.net/Everyone-Belongs.html.

 

 

¡¡¡Una abraçada ben forta!!!

Lots of love!!!

 

 

 

 

 

 

 

Donkey riding // Muntant a ruc


Donkey riding

Children’s song in English / Cançó infantil en anglés

 

Were you ever in Quebec,

Stowing timber on the deck,

Where there’s a king with a golden crown,

Riding on a donkey?

¿Has estat alguna vegada en Quebec,

guardant fusta en la coberta,

on hi havia un rei amb una corona d’or

muntat en un ruc?

 

Hey, ho! Away we go

Donkey riding, donkey riding,

Hey, ho! Away we go

Riding on a donkey.

¡Cap a davant! En marxa,

muntant en un ruc, muntant en un ruc.

¡Cap a davant! En marxa,

muntant en un ruc.

 

Were you ever off Cape Horn,

Where it’s always nice and warm,

[and have you] Seen the lion and the unicorn,

Riding on a donkey?

¿Has estat alguna vegada en cap d’Hornos,

un lloc sempre bonic i  calorós,

[i has] vist el lleó i l’unicorn

muntats en un ruc?

 

Chorus: Hey, ho! Away we go…

Tornada: ¡Cap a davant! En marxa,…

 

Were you ever in Cardiff Bay,

Where the folks all shout “Hooray!

Here comes John with his three month’s pay, 

Riding on a donkey?’

¿Has estat alguna vegada en Cardiff Bay [= la badia de Cardiff],

on tots els xics i les xiques cridaven alhora “¡Visca!

Ací ve John amb la seua paga de tres mesos, 

muntat en un ruc”?

 

Chorus: Hey, ho! Away we go…

Tornada: ¡Cap a davant! En marxa,…

 

 

Font: Esta cançó, amb lletra, música i partitures figura en http://www.singinggamesforchildren.com/A%20Cluster%202.2%20Awaywego/19%20Lavender%20Lane%20A-H.htm , en la web que porta Dany Rosevear. També podem escoltar-la en https://www.youtube.com/watch?v=imAARToswlU, amb la seua veu i llegir-la immediatament baix del vídeo.

Notes: Segons informació facilitada per Dany Rosevear la forma “Hey, ho!”, que ara no s’empra tant, correspondria, pel context, a “onwards” (‘¡cap a davant!’, ‘¡avant!’) i encara s’utilitza el terme “ho”, per exemple, en el llenguatge relacionat amb viatges (“westward ho”): “perhaps in this context means ‘onwards’ – we still say ‘westward ho’ when travelling”.

El cap d’Hornos està en en la punta de Sud-Amèrica i la badia de Cardiff està en el sud de Gal·les, d’on Cardiff és la capital.

 

 

¡¡¡Una abraçada ben forta!!!

Lots of love!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

There’s someone living on a big, high hill // Hi ha algú que viu en un turó gran i alt

There’s someone living on a big, high hill

Children’s song in English / Cançó infantil en anglés

By: / Per:  Henrietta Clark

 

There’s someone living on a big, high hill,

I wonder who it could be.

There’s someone living on a big, high hill,

Who always answers me.

Hi ha algú que viu en un turó gran i alt,

i m’agradaria saber qui és.

Hi ha algú que viu en un turó gran i alt,

qui sempre em respon.

 

Yoo hoo! Yoo hoo!

He always answers me!

Yoo hoo! Yoo hoo!

He always answers me.

¡Hola!, ¡hola!

¡Sempre em respon!

¡Hola!, ¡hola!

¡Sempre em respon!

 

Font: Esta cançó, amb lletra, música i partitures, figura en http://www.singinggamesforchildren.com/A%20Cluster%202.2%20Awaywego/16%20Song%20cupboard%20Tb.htm, en la web que porta Dany Rosevear. També podem escoltar-la, en el vídeo https://www.youtube.com/watch?v=P83K6PLHkCs.

Notes: L’autora de la cançó és Henrietta Clark, com se’ns indica en la font original.

Finalment afegiré que, segons Dany RosevearYoo hoo” és una forma de dir “hola” quan una persona està molt lluny i els sons de les paraules es senten a certa distància  (“an interesting phrase […] used as ‘hello’ to hail someone who is far away as the sounds of the words will carry some distance”). Una ajuda interessant. 

 

 

¡¡¡Una abraçada ben forta!!!

Lots of love!!!

 

 

 

 

Ring, ding, dong, Johnny // Ring, ding, dong, Johnny

Ring, ding, dong, Johnny

Children’s song in English / Cançó infantil en anglés

 

There was a house of wood

Floating on the sea.

Ring, ding, dong, Johnny,

Dance along with me.

Hi havia una casa de fusta

i flotava en la mar.

Ring, ding, dong, Johnny,

balla junt amb mi.

 

The rain had caused a flood,

There was no land to see.

 

La pluja havia provocat una inundació.

No hi havia cap terra a la vista.

Tornada:  Ring, ding, dong, Johnny,…

 

And every kind of beast

Had joined the company.

Chorus: Ring, ding, dong, Johnny,…

I bèsties de tota classe

s’havien ajuntat al grup.

Tornada: Ring, ding, dong, Johnny,…

 

And Noah steered the ark,

A brave old man was he.

Chorus: Ring, ding, dong, Johnny,…

I Noah conduí l’arca:

era un home vell i audaç.

Tornada: Ring, ding, dong, Johnny,…

 

And when the floods had gone

They landed cheerfully.

Ring, ding, dong, Johnny,

Dance along with me. (2)

I, quan remeteren les inundacions,

aterraren amb joia.

Ring, ding, dong, Johnny,

balla junt amb mi. (2)

 

 

Font: Esta cançó, amb lletra, música i partitura, figura en http://www.singinggamesforchildren.com/A%20Cluster%202.2%20Awaywego/16%20Song%20cupboard%20R-S.htm , dins d’una web que porta Dany Rosevear. El vídeo també podem escoltar-lo, amb la seua veu, en https://www.youtube.com/watch?v=T91QeSVZxi4. La forma “a-“ que veiem en“a-floating”, com figura en eixa web, està només de suport musical.

Notes: La tornada es repetix dos voltes en la darrera estrofa, com veiem amb (2), encara que en el vídeo sone un poc diferent al final.

Igualment he preferit traduir la frase “And every kind of beast” per “I bèsties de tota classe” en lloc d’“I qualsevol classe de bèstia” perquè semblava més popular.

Finalment, en el cas de la frase que diu que s’acabaren les inundacions, he triat el verb remetre (per a la versió en valencià) perquè em semblava, fins i tot, ja assimilat per la parla de part de la població, encara que poguera semblar culte. En eixe sentit, la diversitat de vocabulari és interessant en el procés d’aprenentatge d’una llengua.

 

 

 

 

 

Oh, we can play on the big bass drum //¡Oh!, podem tocar en el tambor

Oh, we can play on the big bass drum

Children’s folk song in English / Cançó infantil en anglés

 

Oh, we can play on the big bass drum,

And this is the music to it:

Boom, boom, boom goes the big bass drum,

And that’s the way we do it.

¡Oh!, podem tocar en el tambor

i esta és la música que farem:

tam-tam, tam-tam, tam-tam sona el tambor

i així és com ho fem.

 

Oh, we can play on the castanets,

And this is the music to it:

Clickerty clack go to castanets,

Boom, boom, boom goes the big bass drum,

And that’s the way we do it.

¡Oh!, podem tocar amb les castanyoles

i esta és la música que farem:

txac, txac sonen les castanyoles,

tam-tam, tam-tam, tam-tam sona el tambor,

i així és com ho fem.

 

Oh, we can play on the silver bells,

And this is the music to it:

Jingle, jingle, jingle go the silver bells,

Clickerty clack go the castanets,

Boom, boom, boom goes the big bass drum,

And that’s the way we do it.

¡Oh!, podem tocar amb les campanetes d’argent

i esta és la música que farem:

dring-dring, dring-dring, dring-dring sonen les campanetes d’argent,

txac, txac sonen les castanyoles,

tam-tam, tam-tam, tam-tam sona el tambor

i així és com ho fem.

 

 

Font: Esta cançó figura amb lletra, música i partitures en http://www.singinggamesforchildren.com/A%20Cluster%202.2%20Awaywego/16%20Song%20cupboard%20M-P.htm, dins d’una web que porta Dany Rosevear. També podem escoltar-la, amb la seua veu, i vore la lletra immediatament, fora del vídeo, en https://www.youtube.com/watch?v=LAdmLRnYJFY.

Notes: L’onomatopeia de les castanyoles l’he treta, després de buscar “onomatopeia de les castanyoles” (en Google), en http://elmeupsicolabis.blogspot.com.es/2012/03/mots-dorigen-onomatopeic-psicolabis.html.

He triat traduir la frase “we can play on the big bass drum” per “podem tocar en el tambor” i no “amb el tambor”, per la manera en què apareix en el vídeo.

Podem cantar-la fent ús de distints instruments i reproduint les onomatopeies que representen els seus sons.

 

 

¡¡¡Una abraçada ben forta!!!

Lots of love!!!

 

Keemo kimo // Keemo kimo

Keemo kimo

Children’s song in English / Cançó infantil en anglés

 

There was an old frog and he lived in a spring,

Sing song Kitty can’t you, Kimeo.

He could dance and he could sing,

Sing song Kitty can’t you, Kimeo.

Hi havia una granota vella i ell vivia en un brollador.

Kitty no sap cantar-te cançons, Kimeo.

Ella sabia ballar i ell, cantar.

Kitty no sap cantar-te cançons, Kimeo.

 

Keemo kimo dayro dime,

With mi hi, mi ho and in come Sally singing;

Sometimes penny winkle, blue-eyed pussy cat,

Sing song Kitty can’t you, Kimeo.

Keemo kimo dayro dime,

Amb mi hi, mi ho i Sally cantant.

A vegades amb un caragolet  i amb un gatet d’ulls blaus.

Kitty no sap cantar-te cançons, Kimeo.

 

I grabbed that frog and pulled him out,

Sing song Kitty can’t you Kimeo.

He hopped and he skipped and he danced all about,

Sing song Kitty can’t you Kimeo.

Agafí eixa granota i la traguí.

Kitty no sap cantar-te cançons, Kimeo.

Ell botà, desaparegué  i se n’anà ballant així.

Kitty no sap cantar-te cançons, Kimeo.

 

Chorus: Keemo kimo dayro dime,…

Tornada: Keemo kimo dayro dime,…

 

[The] Froggy went swimming across a lake,

Sing song Kitty can’t you, Kimeo.

But he got swallowed by a big black snake,

Sing song Kitty can’t you, Kimeo.

La granota se n’anà a creuar un llac nadant.

Kitty no sap cantar-te cançons, Kimeo.

Però se la tragà una serp negra ben gran.

Kitty no sap cantar-te cançons, Kimeo.

 

Chorus: Keemo kimo dayro dime,…

Tornada: Keemo kimo dayro dime,…

 

Oh, I went east and I went west,

Sing song Kitty can’t you, Kimeo.

A[nd I was] looking for the turkey’s nest,

Sing song Kitty can’t you, Kimeo.

Oh, me n’aní cap a llevant i cap a ponent.

Kitty no sap cantar-te cançons, Kimeo.

I buscant el refugi del tito.

Kitty no sap cantar-te cançons, Kimeo. (2)

 

Keemo kimo dayro dime,

With mi hi, mi ho and in come Sally singing;

Sometimes penny winkle, blue-eyed pussy cat,

Sing song Kitty can’t you, Kimeo,

Sing song Kitty can’t you, Kimeo.

Keemo kimo dayro dime,

amb mi hi, mi ho i Sally cantant.

A vegades amb un caragolet i amb un gatet d’ulls blaus.

Kitty no sap cantar-te cançons, Kimeo. (2)

 

 

Font: Esta cançó figura en la web que porta Dany Rosevear, amb l’enllaç http://www.singinggamesforchildren.com/A%20Cluster%202.2%20Awaywego/16%20Song%20cupboard%20I-K%20w.htm i, així, accedir a la lletra, la música i la partitura. També podem escoltar-la en https://www.youtube.com/watch?v=WWsWjRTYsdE.

 

Notes: Amb els claudàtors, [ ], indiquem que eixes paraules no figuren en la lletra de Dany Rosevear .

Amb (2) indiquem que només repetim eixe vers dos vegades, però no tota l’estrofa.

Finalment afegiré que Sally, Kitty i Kimeo m’han semblat noms imaginaris i que, a més, ajustaven a l’esperit de la cançó, encara que en la lletra de la mestra figuren Kitty i Kimeo estiguen en minúscula. La forma “penny winkle” m’ha semblat convenient traduir-la per “caragolet”, ja que van unides la paraula “penny” (‘penic’) i “winkle” (caragol), és a dir, un caragol menut, de la mateixa manera que nosaltres diem “de quatre perres”, per a indicar que és econòmic però no que eixe siga el preu del producte.

 

 

 

 

 

 

 

 

Down in the meadow, hop a doodle // Baix, en el prat, botem fent un gest

Down in the meadow, hop a doodle

Children’s song / Cançó infantil

 

Down in the meadow, hop a doodle, hop a doodle,

down in the meadow, hop a doodle doo!

Down in the meadow, the horse began to prance,

the cow began to whistle and the pig began to dance.

Baix, en el prat, botem fent un gest, botem fent un gest,

baix, en el prat, ¡botem fent un gest, !

Baix, en el prat, el cavall començà a cabriolar,

la vaca [començà] a xiular i el porc [començà] a ballar.

 

Down in the barnyard, hop a doodle, hop a doodle,

down in the barnyard, hop a doodle doo!

Down in the barnyard the goose began to sing,

the hen began to cackle, as the rooster flapped a wing.

Baix, en el corral, fent un gest, fent un gest,

baix, en el corral, ¡fent un gest, !

Baix, en el corral, l’oca començà a cantar,

la gallina [començà] a cloquejar mentres el gat batia una ala.

 

Hop a doodle, hop a doodle,

hop a doodle doo,

hop a doodle, hop a doodle,

hop a doodle doo! (2)

Fent un gest, fent un gest,

fent un gest, dú,

fent un gest, fent un gest,

¡fent un gest, ! (2)

 

Font: La lletra, la partitura i la música figuren en un enllaç amb una web que porta Dany Rosevear, això és, en http://www.singinggamesforchildren.com/A%20Cluster%202.2%20Awaywego/16%20Song%20cupboard%20C-Dw.htm. També podem escoltar esta cançó, amb la seua veu, en el vídeo https://www.youtube.com/watch?v=EefczHm0_x4.

Notes: He fet dos ajusts lingüístics. El primer, traduir a doodle (‘un gargot’, ‘un dibuix’) en sentit figurat, un gest. I el segon, optatiu (per si algú vol posar-se a tocar-la o a cantar-la amb guitarra o sense), posar entre claudàtors ([ ]) un verb que originàriament es pot traduir d’acord amb el text, però que em semblava que, en un arranjament o, fins i tot, en una traducció al valencià, també podia aparéixer sense el verb, com és el cas de quan diu, per exemple, the cow began to whistle and the pig began to dance (‘la vaca començà a xiular i el porc començà a ballar’).

Recordem que més d’una volta, com a mínim, en cançons per a xiquets, és molt corrent posar el verb la primera vegada  (en el nostre cas, començà) i ometre’l les següents, quan l’acció dels elements (ací, la vaca i el porc) són les mateixes, en este cas, començar.

Una  abraçada ben forta.