Arxiu d'etiquetes: onomatopeies

Oh, we can play on the big bass drum //¡Oh!, podem tocar en el tambor

Oh, we can play on the big bass drum

Children’s folk song in English / Cançó infantil en anglés

 

Oh, we can play on the big bass drum,

And this is the music to it:

Boom, boom, boom goes the big bass drum,

And that’s the way we do it.

¡Oh!, podem tocar en el tambor

i esta és la música que farem:

tam-tam, tam-tam, tam-tam sona el tambor

i així és com ho fem.

 

Oh, we can play on the castanets,

And this is the music to it:

Clickerty clack go to castanets,

Boom, boom, boom goes the big bass drum,

And that’s the way we do it.

¡Oh!, podem tocar amb les castanyoles

i esta és la música que farem:

txac, txac sonen les castanyoles,

tam-tam, tam-tam, tam-tam sona el tambor,

i així és com ho fem.

 

Oh, we can play on the silver bells,

And this is the music to it:

Jingle, jingle, jingle go the silver bells,

Clickerty clack go the castanets,

Boom, boom, boom goes the big bass drum,

And that’s the way we do it.

¡Oh!, podem tocar amb les campanetes d’argent

i esta és la música que farem:

dring-dring, dring-dring, dring-dring sonen les campanetes d’argent,

txac, txac sonen les castanyoles,

tam-tam, tam-tam, tam-tam sona el tambor

i així és com ho fem.

 

 

Font: Esta cançó figura amb lletra, música i partitures en http://www.singinggamesforchildren.com/A%20Cluster%202.2%20Awaywego/16%20Song%20cupboard%20M-P.htm, dins d’una web que porta Dany Rosevear. També podem escoltar-la, amb la seua veu, i vore la lletra immediatament, fora del vídeo, en https://www.youtube.com/watch?v=LAdmLRnYJFY.

Notes: L’onomatopeia de les castanyoles l’he treta, després de buscar “onomatopeia de les castanyoles” (en Google), en http://elmeupsicolabis.blogspot.com.es/2012/03/mots-dorigen-onomatopeic-psicolabis.html.

He triat traduir la frase “we can play on the big bass drum” per “podem tocar en el tambor” i no “amb el tambor”, per la manera en què apareix en el vídeo.

Podem cantar-la fent ús de distints instruments i reproduint les onomatopeies que representen els seus sons.

 

 

¡¡¡Una abraçada ben forta!!!

Lots of love!!!

 

A fox went out on a chilly night // Una rabosa eixí durant una nit freda

A fox went out on a chilly night

Traditional English song / Cançó tradicional anglesa

 

A fox went out on a chilly night,

[He] Prayed for the moon to give him light,

For he’d many a mile to go that night

Before he reached the town-o, town-o, town-o,

He’d many a mile to go that night

Before he reached the town-o!

Una rabosa eixí durant una nit freda

i pregà a la lluna per a que li fera llum

perquè hauria de recórrer molt més d’una milla eixa nit

abans d’arribar a la ciutat, o, ciutat, o, ciutat, o,

hauria de recórrer més d’una milla eixa nit…

¡abans d’arribar a la ciutat, o!

 

Well, the fox he ran till he came to a pen,

Where the ducks and geese were kept therein,

Saying, “A couple of you will grease my chin

Before I leave this town-o, town-o, town-o,

A couple of you will grease my chin.

Before I leave this town-o!”

¡Bo!… La rabosa corregué fins a arribar al corral

on guardaven els ànecs i les oques, allí,

dient: “Dos de vosaltres m’engreixareu la barbeta

abans que me’n vaja d’esta ciutat, o, ciutat o, ciutat o.

Dos de vosaltres m’engreixareu la barbeta

¡abans que me’n vaja d’esta ciutat, o!

 

He grabbed the grey goose by the neck,

And he threw a duck across his back,

He didn’t mind their quacky, quack, quack,

And their legs all a-dangling down-o, down-o, down-o,

He didn’t mind their quacky, quack, quack,

and their legs all a-dangling down-o!

Agafà l’oca grisa, del coll,

i es tirà un ànec a l’esquena.

No li importaren els nyec, nyec, nyec,

ni les potes dels dos, penjant,… avall, o, avall, o, avall, o.

No li importaren els nyec, nyec, nyec,

¡ni les potes dels dos, penjant,… avall, o!

 

[The] Old Mother Slipper Slopper jumped out of bed,

Out of the window she popped her head,

Crying, “John, John!, the grey goose is gone,

And the fox is off to his den-o, den-o, den-o,

John, John!, the grey goose is gone

And the fox is off to his den-o!”

La Sabatilla Sabatella Vella botà del llit,

tragué el cap fora de la finestra

i plorava dient: “¡John!, ¡John! ¡Se n’ha anat l’oca grisa

i la rabosa no està en el seu cau, o, cau, o, cau, o!

¡John!, ¡John! ¡Se n’ha anat l’oca grisa

i la rabosa no està en el seu cau, o!”.

 

Well, the fox, he ran to his cosy den,

There were the little ones, eight, nine, ten,

Saying, “Daddy, daddy, you better go back again,

For it must be a mighty fine town-o, town-o, town-o!

Daddy, daddy, you better go back again,

For it must be a mighty fine town-o!.”

¡Bé!… La rabosa corregué cap al seu cau, acollidor,

i les rabosetes estaven allí: huit, nou, deu…

I li deien: “¡Mare!, ¡mare!: ¡millor que tornes de nou,

que deu ser enorme i bonica, eixa ciutat, o, ciutat, o, ciutat, o!

¡Mare!, ¡mare!: ¡millor que tornes de nou,

que deu ser una ciutat enorme i bonica!”.

 

The fox and his wife, without any strife,

Cut up the goose with a fork and knife,

They’d never had such a supper in their life

And the littes ones chewed on the bones-o, bones-o, bones-o,

They’d never had such a supper in their life

And the little ones chewedon the bones-o!

La rabosa i el seu marit, sense cap lluita,

feren tallades de l’oca amb una forqueta i un ganivet.

¡Mai s’havien fet, en sa vida, una sopa així!

I les rabosetes mossegaven els ossos, o, ossos, o, ossos, o.

¡Mai s’havien fet, en sa vida, una sopa així!

I les rabosetes mossegaven els ossos, o!

 

Font: El vídeo musical, amb la veu de Dany Rosevear, acompanyat de la lletra (fora del vídeo), figura en https://www.youtube.com/watch?v=6QdMw0YIBFg. I la lletra, acompanyada de les partitures i de la possibilitat d’escoltar a la mestra tocant la guitarra i cantant-la, estan en http://www.singinggamesforchildren.com/A%20Cluster%202.2%20Awaywego/16%20Song%20cupboard%20F-H%20w.htm.

Nota: Com altres vegades, ací també ens trobem amb una cançó que té lletres diferents i, fins i tot, amb algunes paraules que no escoltem en el vídeo que hem citat abans. Per això, hem inclòs estes paraules entre claudàtors,  [ ]. Així, com a exemple, ho podem vore en una web que em sembla interessant per a l’aprenentatge de la llengua anglesa a través de la música i per a l’esplai, amb l’enllaç http://www.songsforteaching.com/folk/thefox.htm.

 

Una abraçada ben forta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bought me a cat / Em comprí un gat

I bought me a cat

American children’s folk song / Cançó popular infantil nord-americana

 

I bought me a cat, the cat pleased me.

I fed my cat under yonder tree.

The cat went fiddle i-fee, fiddle i-fee.

Em comprí un gat, el gat em complagué.

Li doní de menjar, al meu gat, allà, baix de l’arbre.

El gat se n’anà allí a passar el temps i fi, a passar el temps i fi.

 

I bought me a hen, the hen pleased me.

I fed my hen under yonder tree.

The hen went chipsy, chopsy,

the cat went fiddle i-fee, fiddle i-fee. 

Em comprí una gallina, la gallina em complagué.

Li doní de menjar a la meua gallina, allà, baix de l’arbre.

La gallina se n’anà coc-coc, coc-coc,

el gat se n’anà a passar el temps i fi, a passar el temps i fi.

 

I bought me a duck, the duck pleased me.

I fed my duck under yonder tree.

The duck went slishy, sloshy,

the hen wen chipsy, chopsy,

the cat went fiddle i-fee, fiddle i-fee.

Em comprí un ànec, l’ànec em complagué.

Li doní de menjar, al meu ànec, allà, baix de l’arbre.

L’ànec se n’anà nyec, nyec,

la gallina  se n’anà coc-coc, coc-coc,

el gat se n’anà allí a passar el temps i fi, a passar el temps i fi.

 

I bought me a goose, the goose pleased me.

I fed my goose under yonder tree.

The goose went quaa,

the duck went slishy, sloshy,

the hen went chipsy, chopsy,

the cat went fiddle i-fee, fiddle i-fee.

Em comprí una oca, l’oca em complagué.

Li doní de menjar, a la meua oca, allà, baix de l’arbre.

L’oca se n’anà nyec-nyec,

l’ànec se n’anà nyec-nyec, nyec-nyec,

la gallina se n’anà coc-coc, coc-coc,

el gat se n’anà a passar el temps i fi, el gat se n’anà a passar el temps i fi.

 

 

… a sheep… baa

… a cow… moo

… a horse… neigh

… a baby… whaa

… a wife… honey, honey

… una ovella… be

… una vaca… buu

… un cavall… hi hi hi hi

… un xiquet… ue, ue

… una dona… mel, mel

 

 

Notes: He decidit conservar el títol de cançó que podem vore en moltes entrades d’Internet, encara que en algunes la lletra incloga I bought me a cat, com també I fed… o, per exemple, the cat… / the hen / the duck… a diferència de la que figura baix del vídeo en què apareix Dany Rosevear, quan consultem YouTube.

En segon lloc la forma i fi que acompanya la frase final del gat correspon a la traducció de so que he fet a partir de la forma en anglés i-fee, forma que he triat separar de fiddle-i-fee ja que to fiddle és un verb i, per tant, una paraula que es pot traduir (en este cas, per passar el temps), a més que passar el temps s’ajusta molt bé a l’esperit lúdic de la cançó. En eixe sentit, afegiré que, segons em comunicà Dany Rosevear, en la cançó hi han paraules inventades en anglés, algunes de les quals he traduït directament amb la forma que, en valencià, representa el so de l’animal, en lloc de fer la traducció amb la transcripció del so més pròxima a la pronúncia de la paraula que es canta. Un exemple: the hen went chipsy, chopsy està com la gallina se n’anà coc-coc, coc-coc.

Afegiré que el llistat que he posat al final, corresponent a altres onomatopeies (i com apareixen en el vídeo) i que ací les llegim sense els versos, són per a indicar què farem quan arribarem, per exemple, a sheep (ovella), amb el so corresponent a l’onomatopeia o que, com en el cas de la dona (l’última paraula nova del llistat d’animals i persones que intervenen en la cançó), direm honey, honey (mel, mel). Em fa l’efecte que l’obra musical acaba amb un missatge implícit positiu, encara que no es cite directament: la mare, amb la mel, aconseguix que el xiquet deixe de plorar.

Direm que en http://www.singinggamesforchildren.com/A%20Cluster%202.2%20Awaywego/16%20Song%20cupboard%20A-Bw.htm trobarem la lletra, la partitura i la música i, a més, la podrem escoltar amb la veu de Dany Rosevear.

Finalment el llistat d’onomatopeies (formes lingüístiques de sons d’animals, d’efectes relacionats amb l’oratge, de sorolls, d’actes humans, etc.) que m’ha servit de suport en la traducció d’esta cançó està en http://www.einesdellengua.com/Fitxes/Textos/O/onomatopeies.htm.

 

 

 

A frog went walking on a summer’s day // Una granota eixí a passejar un dia d’estiu

A frog went walking on a summer’s day

Children’s folk song / Cançó popular infantil

 

A frog went walking on a summer’s day,

a hum, a hum.

A frog went walking on a summer’s day.

He met Miss Mousie on the way,

a hum, a hum, a hum, a hum, a hum.

Una granota eixí a passejar un dia d’estiu,

un brunzit, un brunzit.

Una granota eixí a passejar un dia d’estiu.

A mitjan camí conegué a Miss Mousie,

un brunzit, un brunzit, un brunzit, un brunzit, un brunzit.

 

He said, “Miss Mousie, will you marry me?”,

a hum, a hum.

He said, “Miss Mousie, will you marry me?

We’ll live together in an apple tree.”

A hum, a hum, a hum, a hum, a hum.

Preguntà: “Miss Mousie, ¿et casaràs amb mi?

Viurem junts en un pomer”.

Un brunzit, un brunzit.

Preguntà: “Miss Mousie, ¿et casaràs amb mi?

Viurem junts en un pomer”.

Un brunzit, un brunzit, un brunzit, un brunzit, un brunzit.

 

The first to the wedding was Mr. Pig,

a hum, a hum.

The first to wedding was Mr. Pig.

He played the guitar and danced a jig,

a hum, a hum, a hum, a hum, a hum.

El primer que arribà a la boda fou Mr. Pig,

un brunzit, un brunzit.

El primer que arribà a la boda fou Mr. Pig.

Ell tocà la guitarra i ballava a gust,

un brunzit, un brunzit, un brunzit, un brunzit, un brunzit.

 

And what do you think they had for supper?,

a hum, a hum.

And what do you think they had for supper?

A fried mosquito and bread and butter,

yum yum, yum yum, yum yum, yum yum, yum yum.

I, ¿què creus que tenen de sopar?,

un brunzit, un brunzit.

I, ¿què creus que tenen de sopar?.

Un mosquit fregit amb pa i mantega,

nyam nyam, nyam nyam, nyam nyam, nyam nyam, nyam nyam.

 

And what do you think they had on the shelf?,

a hum, a hum.

And what do you thing they had on the shelf?

If you want to know, go look for yourself.

A hum, a hum, a hum, a hum, a hum,

a hum, a hum, a hum, a hum, a hum.

I, ¿què creus que tenen en l’alçador?,

un brunzit, un brunzit.

I, ¿què creus que tenen en l’alçador?

Si vols saber-ho, ves-te’n a vore-ho.

Un brunzit, un brunzit, un brunzit, un brunzit, un brunzit,

un brunzit, un brunzit, un brunzit, un brunzit, un brunzit.

 

 

Font: La lletra, amb música i partitura figura en http://www.singinggamesforchildren.com/A%20Cluster%202.2%20Awaywego/16%20Song%20cupboard%20A-Bw.htm,llevat de xicotets retocs que he fet a través d’altres entrades en Google. La música amb la veu de Dany Rosevear és la del vídeo https://www.youtube.com/watch?v=BQpiUbK2NXU.