Arxiu d'etiquetes: animals

Party of Life // Festa de la Vida

Party of Life

Words and music: / Lletra i música: Glyn Lehmann

 

Verse 1

From the ants to the elephants

From the plants to the pelicans

We are made from the elements

You and me, the chimpanzee and the flea

Estrofa 1a

Des de les formigues fins als elefants,

des de les plantes fins als pelicans…,

tots estem fets d’elements:

tu i jo, com també el ximpanzé i la puça.

 

Verse 2

From the toad to the tiger

From the spud to the spider

No there’s nothing could be finer

Than to be alive like you and me

Estrofa 2a

Des del gripau fins al tigre,

des de la papa fins a l’aranya…

no hi ha res més formós

que estar vius, com tu i jo.

 

Bridge

We share a common history

A part of the biology

The wonder and the mistery of life

We’re part of one big family

The branches of a mighty tree

Let’s celebrate this life we’re living

Here and now

Pont

Tenim una història comuna,

som part de la biologia,

la meravella i el misteri de la vida.

Som part d’una gran família,

les rames d’un arbre fort.

¡Celebrem esta vida que estem vivint

ací i ara!

 

Chorus

We’re a part of the Party of Life

We’re the life of the Party of Life

Everyone just come as you are

Cos we’re all at home here

We’re a part of the Party of Life

Of the Party of Life

Tornada

Som part de la Festa de la Vida,

som la vida de la Festa de la Vida:

tots prenem part, com també tu,

perquè, ací, tots estem en casa.

Som part de la Festa de la Vida.

 

Repeat…

Verse 1, Verse 2, Bridge, Chorus, then…

Repetirem…

Les dos primeres estrofes, el pont i la tornada i, aleshores,…

 

Tag

We’re a part of the Party of Life

Of the Party of Life

Coda

Som part de la Festa de la Vida,

de la Festa de la Vida.

 

Outro

From the ants to the elephants

From the plants to the pelicans

We are made from the elements

You and me… and the flea!

Final

Des de les formigues fins als elefants,

des de les plantes fins als pelicans…,

¡tots estem fets d’elements:

tu i jo, com també el ximpanzé i la puça!

 

 

Font: La lletra i la música d’esta obra de Glyn Lehmann figuren en http://songlibrary.net/Party-Of-Life.html.

 

 

¡¡¡Una abraçada ben forta!!!

Lots of love!!!

 

 

 

 

Keemo kimo // Keemo kimo

Keemo kimo

Children’s song in English / Cançó infantil en anglés

 

There was an old frog and he lived in a spring,

Sing song Kitty can’t you, Kimeo.

He could dance and he could sing,

Sing song Kitty can’t you, Kimeo.

Hi havia una granota vella i ell vivia en un brollador.

Kitty no sap cantar-te cançons, Kimeo.

Ella sabia ballar i ell, cantar.

Kitty no sap cantar-te cançons, Kimeo.

 

Keemo kimo dayro dime,

With mi hi, mi ho and in come Sally singing;

Sometimes penny winkle, blue-eyed pussy cat,

Sing song Kitty can’t you, Kimeo.

Keemo kimo dayro dime,

Amb mi hi, mi ho i Sally cantant.

A vegades amb un caragolet  i amb un gatet d’ulls blaus.

Kitty no sap cantar-te cançons, Kimeo.

 

I grabbed that frog and pulled him out,

Sing song Kitty can’t you Kimeo.

He hopped and he skipped and he danced all about,

Sing song Kitty can’t you Kimeo.

Agafí eixa granota i la traguí.

Kitty no sap cantar-te cançons, Kimeo.

Ell botà, desaparegué  i se n’anà ballant així.

Kitty no sap cantar-te cançons, Kimeo.

 

Chorus: Keemo kimo dayro dime,…

Tornada: Keemo kimo dayro dime,…

 

[The] Froggy went swimming across a lake,

Sing song Kitty can’t you, Kimeo.

But he got swallowed by a big black snake,

Sing song Kitty can’t you, Kimeo.

La granota se n’anà a creuar un llac nadant.

Kitty no sap cantar-te cançons, Kimeo.

Però se la tragà una serp negra ben gran.

Kitty no sap cantar-te cançons, Kimeo.

 

Chorus: Keemo kimo dayro dime,…

Tornada: Keemo kimo dayro dime,…

 

Oh, I went east and I went west,

Sing song Kitty can’t you, Kimeo.

A[nd I was] looking for the turkey’s nest,

Sing song Kitty can’t you, Kimeo.

Oh, me n’aní cap a llevant i cap a ponent.

Kitty no sap cantar-te cançons, Kimeo.

I buscant el refugi del tito.

Kitty no sap cantar-te cançons, Kimeo. (2)

 

Keemo kimo dayro dime,

With mi hi, mi ho and in come Sally singing;

Sometimes penny winkle, blue-eyed pussy cat,

Sing song Kitty can’t you, Kimeo,

Sing song Kitty can’t you, Kimeo.

Keemo kimo dayro dime,

amb mi hi, mi ho i Sally cantant.

A vegades amb un caragolet i amb un gatet d’ulls blaus.

Kitty no sap cantar-te cançons, Kimeo. (2)

 

 

Font: Esta cançó figura en la web que porta Dany Rosevear, amb l’enllaç http://www.singinggamesforchildren.com/A%20Cluster%202.2%20Awaywego/16%20Song%20cupboard%20I-K%20w.htm i, així, accedir a la lletra, la música i la partitura. També podem escoltar-la en https://www.youtube.com/watch?v=WWsWjRTYsdE.

 

Notes: Amb els claudàtors, [ ], indiquem que eixes paraules no figuren en la lletra de Dany Rosevear .

Amb (2) indiquem que només repetim eixe vers dos vegades, però no tota l’estrofa.

Finalment afegiré que Sally, Kitty i Kimeo m’han semblat noms imaginaris i que, a més, ajustaven a l’esperit de la cançó, encara que en la lletra de la mestra figuren Kitty i Kimeo estiguen en minúscula. La forma “penny winkle” m’ha semblat convenient traduir-la per “caragolet”, ja que van unides la paraula “penny” (‘penic’) i “winkle” (caragol), és a dir, un caragol menut, de la mateixa manera que nosaltres diem “de quatre perres”, per a indicar que és econòmic però no que eixe siga el preu del producte.

 

 

 

 

 

 

 

 

A fox went out on a chilly night // Una rabosa eixí durant una nit freda

A fox went out on a chilly night

Traditional English song / Cançó tradicional anglesa

 

A fox went out on a chilly night,

[He] Prayed for the moon to give him light,

For he’d many a mile to go that night

Before he reached the town-o, town-o, town-o,

He’d many a mile to go that night

Before he reached the town-o!

Una rabosa eixí durant una nit freda

i pregà a la lluna per a que li fera llum

perquè hauria de recórrer molt més d’una milla eixa nit

abans d’arribar a la ciutat, o, ciutat, o, ciutat, o,

hauria de recórrer més d’una milla eixa nit…

¡abans d’arribar a la ciutat, o!

 

Well, the fox he ran till he came to a pen,

Where the ducks and geese were kept therein,

Saying, “A couple of you will grease my chin

Before I leave this town-o, town-o, town-o,

A couple of you will grease my chin.

Before I leave this town-o!”

¡Bo!… La rabosa corregué fins a arribar al corral

on guardaven els ànecs i les oques, allí,

dient: “Dos de vosaltres m’engreixareu la barbeta

abans que me’n vaja d’esta ciutat, o, ciutat o, ciutat o.

Dos de vosaltres m’engreixareu la barbeta

¡abans que me’n vaja d’esta ciutat, o!

 

He grabbed the grey goose by the neck,

And he threw a duck across his back,

He didn’t mind their quacky, quack, quack,

And their legs all a-dangling down-o, down-o, down-o,

He didn’t mind their quacky, quack, quack,

and their legs all a-dangling down-o!

Agafà l’oca grisa, del coll,

i es tirà un ànec a l’esquena.

No li importaren els nyec, nyec, nyec,

ni les potes dels dos, penjant,… avall, o, avall, o, avall, o.

No li importaren els nyec, nyec, nyec,

¡ni les potes dels dos, penjant,… avall, o!

 

[The] Old Mother Slipper Slopper jumped out of bed,

Out of the window she popped her head,

Crying, “John, John!, the grey goose is gone,

And the fox is off to his den-o, den-o, den-o,

John, John!, the grey goose is gone

And the fox is off to his den-o!”

La Sabatilla Sabatella Vella botà del llit,

tragué el cap fora de la finestra

i plorava dient: “¡John!, ¡John! ¡Se n’ha anat l’oca grisa

i la rabosa no està en el seu cau, o, cau, o, cau, o!

¡John!, ¡John! ¡Se n’ha anat l’oca grisa

i la rabosa no està en el seu cau, o!”.

 

Well, the fox, he ran to his cosy den,

There were the little ones, eight, nine, ten,

Saying, “Daddy, daddy, you better go back again,

For it must be a mighty fine town-o, town-o, town-o!

Daddy, daddy, you better go back again,

For it must be a mighty fine town-o!.”

¡Bé!… La rabosa corregué cap al seu cau, acollidor,

i les rabosetes estaven allí: huit, nou, deu…

I li deien: “¡Mare!, ¡mare!: ¡millor que tornes de nou,

que deu ser enorme i bonica, eixa ciutat, o, ciutat, o, ciutat, o!

¡Mare!, ¡mare!: ¡millor que tornes de nou,

que deu ser una ciutat enorme i bonica!”.

 

The fox and his wife, without any strife,

Cut up the goose with a fork and knife,

They’d never had such a supper in their life

And the littes ones chewed on the bones-o, bones-o, bones-o,

They’d never had such a supper in their life

And the little ones chewedon the bones-o!

La rabosa i el seu marit, sense cap lluita,

feren tallades de l’oca amb una forqueta i un ganivet.

¡Mai s’havien fet, en sa vida, una sopa així!

I les rabosetes mossegaven els ossos, o, ossos, o, ossos, o.

¡Mai s’havien fet, en sa vida, una sopa així!

I les rabosetes mossegaven els ossos, o!

 

Font: El vídeo musical, amb la veu de Dany Rosevear, acompanyat de la lletra (fora del vídeo), figura en https://www.youtube.com/watch?v=6QdMw0YIBFg. I la lletra, acompanyada de les partitures i de la possibilitat d’escoltar a la mestra tocant la guitarra i cantant-la, estan en http://www.singinggamesforchildren.com/A%20Cluster%202.2%20Awaywego/16%20Song%20cupboard%20F-H%20w.htm.

Nota: Com altres vegades, ací també ens trobem amb una cançó que té lletres diferents i, fins i tot, amb algunes paraules que no escoltem en el vídeo que hem citat abans. Per això, hem inclòs estes paraules entre claudàtors,  [ ]. Així, com a exemple, ho podem vore en una web que em sembla interessant per a l’aprenentatge de la llengua anglesa a través de la música i per a l’esplai, amb l’enllaç http://www.songsforteaching.com/folk/thefox.htm.

 

Una abraçada ben forta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Down in the meadow, hop a doodle // Baix, en el prat, botem fent un gest

Down in the meadow, hop a doodle

Children’s song / Cançó infantil

 

Down in the meadow, hop a doodle, hop a doodle,

down in the meadow, hop a doodle doo!

Down in the meadow, the horse began to prance,

the cow began to whistle and the pig began to dance.

Baix, en el prat, botem fent un gest, botem fent un gest,

baix, en el prat, ¡botem fent un gest, !

Baix, en el prat, el cavall començà a cabriolar,

la vaca [començà] a xiular i el porc [començà] a ballar.

 

Down in the barnyard, hop a doodle, hop a doodle,

down in the barnyard, hop a doodle doo!

Down in the barnyard the goose began to sing,

the hen began to cackle, as the rooster flapped a wing.

Baix, en el corral, fent un gest, fent un gest,

baix, en el corral, ¡fent un gest, !

Baix, en el corral, l’oca començà a cantar,

la gallina [començà] a cloquejar mentres el gat batia una ala.

 

Hop a doodle, hop a doodle,

hop a doodle doo,

hop a doodle, hop a doodle,

hop a doodle doo! (2)

Fent un gest, fent un gest,

fent un gest, dú,

fent un gest, fent un gest,

¡fent un gest, ! (2)

 

Font: La lletra, la partitura i la música figuren en un enllaç amb una web que porta Dany Rosevear, això és, en http://www.singinggamesforchildren.com/A%20Cluster%202.2%20Awaywego/16%20Song%20cupboard%20C-Dw.htm. També podem escoltar esta cançó, amb la seua veu, en el vídeo https://www.youtube.com/watch?v=EefczHm0_x4.

Notes: He fet dos ajusts lingüístics. El primer, traduir a doodle (‘un gargot’, ‘un dibuix’) en sentit figurat, un gest. I el segon, optatiu (per si algú vol posar-se a tocar-la o a cantar-la amb guitarra o sense), posar entre claudàtors ([ ]) un verb que originàriament es pot traduir d’acord amb el text, però que em semblava que, en un arranjament o, fins i tot, en una traducció al valencià, també podia aparéixer sense el verb, com és el cas de quan diu, per exemple, the cow began to whistle and the pig began to dance (‘la vaca començà a xiular i el porc començà a ballar’).

Recordem que més d’una volta, com a mínim, en cançons per a xiquets, és molt corrent posar el verb la primera vegada  (en el nostre cas, començà) i ometre’l les següents, quan l’acció dels elements (ací, la vaca i el porc) són les mateixes, en este cas, començar.

Una  abraçada ben forta.

Bought me a cat / Em comprí un gat

I bought me a cat

American children’s folk song / Cançó popular infantil nord-americana

 

I bought me a cat, the cat pleased me.

I fed my cat under yonder tree.

The cat went fiddle i-fee, fiddle i-fee.

Em comprí un gat, el gat em complagué.

Li doní de menjar, al meu gat, allà, baix de l’arbre.

El gat se n’anà allí a passar el temps i fi, a passar el temps i fi.

 

I bought me a hen, the hen pleased me.

I fed my hen under yonder tree.

The hen went chipsy, chopsy,

the cat went fiddle i-fee, fiddle i-fee. 

Em comprí una gallina, la gallina em complagué.

Li doní de menjar a la meua gallina, allà, baix de l’arbre.

La gallina se n’anà coc-coc, coc-coc,

el gat se n’anà a passar el temps i fi, a passar el temps i fi.

 

I bought me a duck, the duck pleased me.

I fed my duck under yonder tree.

The duck went slishy, sloshy,

the hen wen chipsy, chopsy,

the cat went fiddle i-fee, fiddle i-fee.

Em comprí un ànec, l’ànec em complagué.

Li doní de menjar, al meu ànec, allà, baix de l’arbre.

L’ànec se n’anà nyec, nyec,

la gallina  se n’anà coc-coc, coc-coc,

el gat se n’anà allí a passar el temps i fi, a passar el temps i fi.

 

I bought me a goose, the goose pleased me.

I fed my goose under yonder tree.

The goose went quaa,

the duck went slishy, sloshy,

the hen went chipsy, chopsy,

the cat went fiddle i-fee, fiddle i-fee.

Em comprí una oca, l’oca em complagué.

Li doní de menjar, a la meua oca, allà, baix de l’arbre.

L’oca se n’anà nyec-nyec,

l’ànec se n’anà nyec-nyec, nyec-nyec,

la gallina se n’anà coc-coc, coc-coc,

el gat se n’anà a passar el temps i fi, el gat se n’anà a passar el temps i fi.

 

 

… a sheep… baa

… a cow… moo

… a horse… neigh

… a baby… whaa

… a wife… honey, honey

… una ovella… be

… una vaca… buu

… un cavall… hi hi hi hi

… un xiquet… ue, ue

… una dona… mel, mel

 

 

Notes: He decidit conservar el títol de cançó que podem vore en moltes entrades d’Internet, encara que en algunes la lletra incloga I bought me a cat, com també I fed… o, per exemple, the cat… / the hen / the duck… a diferència de la que figura baix del vídeo en què apareix Dany Rosevear, quan consultem YouTube.

En segon lloc la forma i fi que acompanya la frase final del gat correspon a la traducció de so que he fet a partir de la forma en anglés i-fee, forma que he triat separar de fiddle-i-fee ja que to fiddle és un verb i, per tant, una paraula que es pot traduir (en este cas, per passar el temps), a més que passar el temps s’ajusta molt bé a l’esperit lúdic de la cançó. En eixe sentit, afegiré que, segons em comunicà Dany Rosevear, en la cançó hi han paraules inventades en anglés, algunes de les quals he traduït directament amb la forma que, en valencià, representa el so de l’animal, en lloc de fer la traducció amb la transcripció del so més pròxima a la pronúncia de la paraula que es canta. Un exemple: the hen went chipsy, chopsy està com la gallina se n’anà coc-coc, coc-coc.

Afegiré que el llistat que he posat al final, corresponent a altres onomatopeies (i com apareixen en el vídeo) i que ací les llegim sense els versos, són per a indicar què farem quan arribarem, per exemple, a sheep (ovella), amb el so corresponent a l’onomatopeia o que, com en el cas de la dona (l’última paraula nova del llistat d’animals i persones que intervenen en la cançó), direm honey, honey (mel, mel). Em fa l’efecte que l’obra musical acaba amb un missatge implícit positiu, encara que no es cite directament: la mare, amb la mel, aconseguix que el xiquet deixe de plorar.

Direm que en http://www.singinggamesforchildren.com/A%20Cluster%202.2%20Awaywego/16%20Song%20cupboard%20A-Bw.htm trobarem la lletra, la partitura i la música i, a més, la podrem escoltar amb la veu de Dany Rosevear.

Finalment el llistat d’onomatopeies (formes lingüístiques de sons d’animals, d’efectes relacionats amb l’oratge, de sorolls, d’actes humans, etc.) que m’ha servit de suport en la traducció d’esta cançó està en http://www.einesdellengua.com/Fitxes/Textos/O/onomatopeies.htm.

 

 

 

A frog went walking on a summer’s day // Una granota eixí a passejar un dia d’estiu

A frog went walking on a summer’s day

Children’s folk song / Cançó popular infantil

 

A frog went walking on a summer’s day,

a hum, a hum.

A frog went walking on a summer’s day.

He met Miss Mousie on the way,

a hum, a hum, a hum, a hum, a hum.

Una granota eixí a passejar un dia d’estiu,

un brunzit, un brunzit.

Una granota eixí a passejar un dia d’estiu.

A mitjan camí conegué a Miss Mousie,

un brunzit, un brunzit, un brunzit, un brunzit, un brunzit.

 

He said, “Miss Mousie, will you marry me?”,

a hum, a hum.

He said, “Miss Mousie, will you marry me?

We’ll live together in an apple tree.”

A hum, a hum, a hum, a hum, a hum.

Preguntà: “Miss Mousie, ¿et casaràs amb mi?

Viurem junts en un pomer”.

Un brunzit, un brunzit.

Preguntà: “Miss Mousie, ¿et casaràs amb mi?

Viurem junts en un pomer”.

Un brunzit, un brunzit, un brunzit, un brunzit, un brunzit.

 

The first to the wedding was Mr. Pig,

a hum, a hum.

The first to wedding was Mr. Pig.

He played the guitar and danced a jig,

a hum, a hum, a hum, a hum, a hum.

El primer que arribà a la boda fou Mr. Pig,

un brunzit, un brunzit.

El primer que arribà a la boda fou Mr. Pig.

Ell tocà la guitarra i ballava a gust,

un brunzit, un brunzit, un brunzit, un brunzit, un brunzit.

 

And what do you think they had for supper?,

a hum, a hum.

And what do you think they had for supper?

A fried mosquito and bread and butter,

yum yum, yum yum, yum yum, yum yum, yum yum.

I, ¿què creus que tenen de sopar?,

un brunzit, un brunzit.

I, ¿què creus que tenen de sopar?.

Un mosquit fregit amb pa i mantega,

nyam nyam, nyam nyam, nyam nyam, nyam nyam, nyam nyam.

 

And what do you think they had on the shelf?,

a hum, a hum.

And what do you thing they had on the shelf?

If you want to know, go look for yourself.

A hum, a hum, a hum, a hum, a hum,

a hum, a hum, a hum, a hum, a hum.

I, ¿què creus que tenen en l’alçador?,

un brunzit, un brunzit.

I, ¿què creus que tenen en l’alçador?

Si vols saber-ho, ves-te’n a vore-ho.

Un brunzit, un brunzit, un brunzit, un brunzit, un brunzit,

un brunzit, un brunzit, un brunzit, un brunzit, un brunzit.

 

 

Font: La lletra, amb música i partitura figura en http://www.singinggamesforchildren.com/A%20Cluster%202.2%20Awaywego/16%20Song%20cupboard%20A-Bw.htm,llevat de xicotets retocs que he fet a través d’altres entrades en Google. La música amb la veu de Dany Rosevear és la del vídeo https://www.youtube.com/watch?v=BQpiUbK2NXU.

 

 

 

 

 

 

A cat came fiddling out of a barn // Una gata vingué tocant el violí des d’un graner


A cat came fiddling out of a barn

Traditional children’s song / Cançó tradicional infantil

 

A cat came fiddling out of a barn,

with a pair of bagpipes under her arm.

She could play nothing but fiddle cum fee.

The mouse has married the bumblebee.

Pipe, cat; dance, mouse;

we’ll have a wedding at our good house. (2)

Una gata vingué tocant el violí des d’un graner,

amb un parell de gaites baix del seu braç.

No sabia tocar res, però sí tocar el violí, cum fee.

El ratolí s’havia casat amb l’abellot.

Gaita, gata; ball, ratolí;

tindrem una boda en la nostra casa bona. (2)

 

A pig came dancing out of the barn,

with a pair of drums tucked under his arm.

He could play nothing but diddle dum dee.

The mouse has married the bumblebee.

Pipe, cat; dance, mouse;

We’ll have a wedding at our good house. (2)

Un porc vingué dansant des d’un graner

amb un parell de tabals que portava baix del braç.

Ell no sabia tocar res, però sí jugar amb els sons, dum dee.

El ratolí s’havia casat amb l’abellot.

Gaita, gata; ball, ratolí;

tindrem una boda en la nostra casa bona. (2)

 

A cow came dancing out of the barn,

with a big brass horn under her arm.

She could play nothing but tootle tum tee.

The mouse has married the bumblebee.

Pipe, cat; dance, mouse;

we’ll have a wedding at our good house. (2)

Una vaca vingué dansant des del graner,

amb una corneta baix del seu braç.

No sabia tocar res, però sí fer sons, tum tee.

El ratolí s’havia casat amb l’abellot.

Gaita, gata; ball, ratolí;

tindrem una boda en la nostra casa bona. (2)

 

Font: La podem trobar en http://www.singinggamesforchildren.com/A%20Cluster%202.2%20Awaywego/16%20Song%20cupboard%20A-Bw.htm. I també, per exemple, en https://www.youtube.com/watch?v=hTDe–IMeHA (amb subtítols en anglés, encara que més curta) o, com ara, amb el vídeo de Dani Rosevear https://www.youtube.com/watch?v=0uNafL8Mjbs.

Notes: En l’estrofa segona he preferit traduir diddle (“estafar”) per jugar amb els sons, ja que es pot fer una traducció en eixe sentit figurat atenent a l’esperit de la cançó.

Igualment, com podrem vore en el vídeo amb subtítols, quan llegim pipe (que no pipes), juntament amb cat i mouse (vers primer de la tornada), apareix una gaita, malgrat que en els vocabularis i les webs consultats apareix el terme pipe traduït al valencià com tub. No obstant això, he preferit traduir este terme al valencià per gaita (en anglés pipes), ja que la gaita en té molts i és el dibuix, sense cap senyal cap a un tub, lo que veiem en les imàtgens d’eixe vídeo.