Arxiu d'etiquetes: oca

A fox went out on a chilly night // Una rabosa eixí durant una nit freda

A fox went out on a chilly night

Traditional English song / Cançó tradicional anglesa

 

A fox went out on a chilly night,

[He] Prayed for the moon to give him light,

For he’d many a mile to go that night

Before he reached the town-o, town-o, town-o,

He’d many a mile to go that night

Before he reached the town-o!

Una rabosa eixí durant una nit freda

i pregà a la lluna per a que li fera llum

perquè hauria de recórrer molt més d’una milla eixa nit

abans d’arribar a la ciutat, o, ciutat, o, ciutat, o,

hauria de recórrer més d’una milla eixa nit…

¡abans d’arribar a la ciutat, o!

 

Well, the fox he ran till he came to a pen,

Where the ducks and geese were kept therein,

Saying, “A couple of you will grease my chin

Before I leave this town-o, town-o, town-o,

A couple of you will grease my chin.

Before I leave this town-o!”

¡Bo!… La rabosa corregué fins a arribar al corral

on guardaven els ànecs i les oques, allí,

dient: “Dos de vosaltres m’engreixareu la barbeta

abans que me’n vaja d’esta ciutat, o, ciutat o, ciutat o.

Dos de vosaltres m’engreixareu la barbeta

¡abans que me’n vaja d’esta ciutat, o!

 

He grabbed the grey goose by the neck,

And he threw a duck across his back,

He didn’t mind their quacky, quack, quack,

And their legs all a-dangling down-o, down-o, down-o,

He didn’t mind their quacky, quack, quack,

and their legs all a-dangling down-o!

Agafà l’oca grisa, del coll,

i es tirà un ànec a l’esquena.

No li importaren els nyec, nyec, nyec,

ni les potes dels dos, penjant,… avall, o, avall, o, avall, o.

No li importaren els nyec, nyec, nyec,

¡ni les potes dels dos, penjant,… avall, o!

 

[The] Old Mother Slipper Slopper jumped out of bed,

Out of the window she popped her head,

Crying, “John, John!, the grey goose is gone,

And the fox is off to his den-o, den-o, den-o,

John, John!, the grey goose is gone

And the fox is off to his den-o!”

La Sabatilla Sabatella Vella botà del llit,

tragué el cap fora de la finestra

i plorava dient: “¡John!, ¡John! ¡Se n’ha anat l’oca grisa

i la rabosa no està en el seu cau, o, cau, o, cau, o!

¡John!, ¡John! ¡Se n’ha anat l’oca grisa

i la rabosa no està en el seu cau, o!”.

 

Well, the fox, he ran to his cosy den,

There were the little ones, eight, nine, ten,

Saying, “Daddy, daddy, you better go back again,

For it must be a mighty fine town-o, town-o, town-o!

Daddy, daddy, you better go back again,

For it must be a mighty fine town-o!.”

¡Bé!… La rabosa corregué cap al seu cau, acollidor,

i les rabosetes estaven allí: huit, nou, deu…

I li deien: “¡Mare!, ¡mare!: ¡millor que tornes de nou,

que deu ser enorme i bonica, eixa ciutat, o, ciutat, o, ciutat, o!

¡Mare!, ¡mare!: ¡millor que tornes de nou,

que deu ser una ciutat enorme i bonica!”.

 

The fox and his wife, without any strife,

Cut up the goose with a fork and knife,

They’d never had such a supper in their life

And the littes ones chewed on the bones-o, bones-o, bones-o,

They’d never had such a supper in their life

And the little ones chewedon the bones-o!

La rabosa i el seu marit, sense cap lluita,

feren tallades de l’oca amb una forqueta i un ganivet.

¡Mai s’havien fet, en sa vida, una sopa així!

I les rabosetes mossegaven els ossos, o, ossos, o, ossos, o.

¡Mai s’havien fet, en sa vida, una sopa així!

I les rabosetes mossegaven els ossos, o!

 

Font: El vídeo musical, amb la veu de Dany Rosevear, acompanyat de la lletra (fora del vídeo), figura en https://www.youtube.com/watch?v=6QdMw0YIBFg. I la lletra, acompanyada de les partitures i de la possibilitat d’escoltar a la mestra tocant la guitarra i cantant-la, estan en http://www.singinggamesforchildren.com/A%20Cluster%202.2%20Awaywego/16%20Song%20cupboard%20F-H%20w.htm.

Nota: Com altres vegades, ací també ens trobem amb una cançó que té lletres diferents i, fins i tot, amb algunes paraules que no escoltem en el vídeo que hem citat abans. Per això, hem inclòs estes paraules entre claudàtors,  [ ]. Així, com a exemple, ho podem vore en una web que em sembla interessant per a l’aprenentatge de la llengua anglesa a través de la música i per a l’esplai, amb l’enllaç http://www.songsforteaching.com/folk/thefox.htm.

 

Una abraçada ben forta.