Arxiu d'etiquetes: cançó per a la pau

We brought peace upon us // Posàrem la pau entre nosaltres

We brought peace upon us

(“Hevenu Shalom Aleinu”)

The Israeli and Palestine peace song / Cançó de la pau entre israelites i palestins

 

We have connections between us

Of which our parents never dreamt

We have discussions among us

That were never before heard

Estem en connexió entre nosaltres

en allò que els nostres pares mai somiaren.

Mantenim conversacions entre nosaltres,

de temes que mai, abans, havíem escoltat.

 

We are here

For everyone

We are a bridge

And a ladder

For all those who dream

For all those who have dreamt

Ací estem,

oberts a tots.

Som un pont

i una escala

per a tots els qui somien,

per a tots els qui han somiat

 

And still in our lifetime

And still in our days

We still sing with our voices:

i encara estan vius

i encara estan ací…,

¡cantarem amb les nostres veus!

 

“Hevenu Shalom Aleinu” (3)

(‘We brought upon us’)

“Shalom Aleinu!”

(‘Peace upon us’) (2)

“Hevenu Shalom Aleinu” (3)

(‘Posarem entre nosaltres’)

“Shalom Aleinu!”

(‘Pau entre nosaltres’) (2)

 

[In Arabic]

[En àrab]

 

If your feast becomes mine

Your faith and your dreams too

Then we can build a new world

Of love and peace

Si la teua festa també acaba sent meua,

com també la teua fe i els teus somnis,

aleshores poden construir un món nou

d’estima i de pau.

 

When the intention becomes clear

All people become human

A family drinks from the same cup

The cup of peace

From the Cup of Peace (3)

Quan la intenció s’aclarix,

tothom es torna humà,

una família beu de la mateixa copa,

de la Copa de la Pau (3).

 

“Ma Ana Ajmal Min Salam” (3)

(‘We have nothing more beautiful than peace’)

“Ahla Min Salam”

(‘Sweeter than peace’) (2)

“Ma Ana Ajmal Min Salam” (3)

(‘No hi ha res més formós que la pau,’)

“Ahla Min Salam”

(‘més dolç que la pau.’) (2)

 

Yes, our parents ate

The sour grapes of yesterday

But our teeth, you’ll be surprised

Have not decayed until now

Sí, els nostres pares

es menjaren els grans àcids de raïm, ahir,

però les nostres dents, et sorprendràs,

encara no ens han caigut.

 

[In Arabic]

[En àrab]

 

Together we will unite

Our hearts

Together we will open

Our minds

With the children of peace

With the children of dreams

Junts unirem

els nostres cors,

junts obrirem

les nostres ments

junt amb els xiquets de la pau,

junt amb els xiquets dels somnis.

 

[In Hebrew and Arabic]

[En hebreu i en àrab]

 

From the Cup of Peace (2)

Ma Ana Ajmal Min Salam

Hevenu Shalom Aleinu

Ma Ana Ajmal Min Salam

Shalom Aleinu!

Amb la Copa de la Pau (3)

Ma Ana Ajmal Min Salam

Hevenu Shalom Aleinu

Ma Ana Ajmal Min Salam

Shalom Aleinu!

 

[Shofar – a ram’s horn- played in synagoges during the Jewish High Holidays]

[El “shofar”, una trompeta jueva de marrà, sonà en les sinagogues durant les Festes Altes Jueves]

 

[In Hebrew and Arabic together]

[En hebreu i en àrab alhora]

 

Hevenu Shalom Aleinu (2)

Ma Ana Ajmal Min Salam

Ahla Min Salam!

Hevenu Shalom Aleinu

Ma Ana Ajmal Min Salam

Hevenu Shalom Aleinu

Shalom Aleinu!

 

 

Font: El vídeo en què podem escoltar la lletra i la música d’on he tret la informació té l’enllaç https://www.youtube.com/watch?v=5d_i2F2LlF8. Agraïsc la col·laboració de Josh Turfin, membre del grup Polyglots Conversations & Off-Topic, el dia 10 de febrer del 2016, per facilitar-me el coneixement d’eixe vídeo.

Notes: En l’estrofa final em fa l’efecte que falta un vers, en àrab o en hebreu. Si em faciliten la informació, l’afegiré. I si no podem, ací tenim una gran part de la cançó amb la seua traducció a partir dels subtítols en anglés que apareixen en el vídeo en què, a més de poder escoltar música alegre en dos llengües, se’ns obri una ocasió d’assaborir els resultats de la tolerància i la pau entre persones de cultures diferents, una cosa molt important en els temps que vivim i, també, en el món que estem creant.

En les estrofes amb claudàtors de color taronja, [ ], vull assenyalar que repetirem tot lo que hem cantat abans en eixa estrofa.

 

Una abraçada ben forta
Lots of love

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To live in peace // Viure en pau

To live in peace

Armenian folk song / Cançó popular d’Armènia

 

Earth is slowly spinning,

Universe is resentfully complaining.

A gaze into the sky,

and you can see lucid eyes.

La Terra gira a espai,

l’Univers es queixa amb ressentiment.

Mires al cel

i pots vore ulls lúcids.

 

Our history is being erased,

our hearts can’t take the pain:

we will never forget who we are.

Even if the world denies us

the bright future is still ahead,

Our duty from the past is calling.

La nostra història s’està esborrant,

els nostres cors no poden prendre el mal:

no oblidarem mai qui som.

Fins i tot si el món nega

el futur brillant que encara està per davant

i que el nostre compromís del passat ens ho diu.

 

Chorus: Let the prayer of each child ascend,

tears and pain in their eyes vanish.

Let there be peace with every sunrise,

let the children live a happy life,

let them never see a rainy day.

Tornada: Deixe que el prec de cada xiquet ascendisca

per a que els frecs i el dolor en els seus ulls desapareguen.

Deixe allí ser la pau amb cada eixida del sol,

deixe que els xiquets visquen una vida feliç,

deixe que mai vegen un dia gris.

 

Let their souls never lose faith,

so this evil never happens again.

Let the nations in the world live in unity.

The light will shine from the sky to bring peace.

Deixe que les ànimes mai perden la fe,

ja que este mal no passarà de nou.

Deixe que les nacions del món visquen en unió.

La llum brillarà, des del cel, per a donar pau.

 

The indifferent horizon is gloomy.,

Human life is like a grain of sand.

Don’t want to wait anymore.

A new world should be created.

L’horitzó indiferent és malencònic.

La vida humana és com un gra de sorra.

No vullgues esperar més.

Caldria crear un món nou.

 

All the children came together

and they joined the fight to “Live in Peace”,

Enough of cruel soul,

Let peace be restored.

The bright future is still ahead:

our duty from the past is calling.

Tots els xiquets, junts,

s’uniren a la lluita de “Viure en Pau”.

Prou d’ànima cruel.

Deixe que la pau es restaure.

El futur lluent encara està per davant:

el compromís del nostre passat ens ho diu.

 

Chorus: Let the prayer of each child ascend…

Tornada: Deixe que el prec de cada xiquet ascendisca…

 

We are raising our voices,

testament for the peaceful life.

Let’s save our future today.

Alcem les nostres veus,

testimonis per a la vida pacífica.

Comencem hui a salvar el nostre futur.

 

Chorus: Let the prayer of each child ascend…

Tornada: Deixe que el prec de cada xiquet ascendisca…

 

Font: El vídeo està en https://www.youtube.com/watch?v=9T-s5ngzlek&feature=youtu.be. Agraïsc la col·laboració desinteressada de Lily Grigoryan, participant del lloc d’interés de Facebook The Arts of Armenia, qui em respongué a un comentari en eixa font d’Internet (apareguda el 9 de desembre de l’any passat, però en la qual fiu un escrit inicial el 7 de gener del 2016 i altres successius), a la pregunta de si algú podria facilitar-me una traducció a l’anglés o unes línies sobre el missatge de la cançó. Segons ella, és una cançó d’Armènia i, en el vídeo, la sentim en armeni.