Arxiu d'etiquetes: cançó popular d’Armènia

To live in peace // Viure en pau

To live in peace

Armenian folk song / Cançó popular d’Armènia

 

Earth is slowly spinning,

Universe is resentfully complaining.

A gaze into the sky,

and you can see lucid eyes.

La Terra gira a espai,

l’Univers es queixa amb ressentiment.

Mires al cel

i pots vore ulls lúcids.

 

Our history is being erased,

our hearts can’t take the pain:

we will never forget who we are.

Even if the world denies us

the bright future is still ahead,

Our duty from the past is calling.

La nostra història s’està esborrant,

els nostres cors no poden prendre el mal:

no oblidarem mai qui som.

Fins i tot si el món nega

el futur brillant que encara està per davant

i que el nostre compromís del passat ens ho diu.

 

Chorus: Let the prayer of each child ascend,

tears and pain in their eyes vanish.

Let there be peace with every sunrise,

let the children live a happy life,

let them never see a rainy day.

Tornada: Deixe que el prec de cada xiquet ascendisca

per a que els frecs i el dolor en els seus ulls desapareguen.

Deixe allí ser la pau amb cada eixida del sol,

deixe que els xiquets visquen una vida feliç,

deixe que mai vegen un dia gris.

 

Let their souls never lose faith,

so this evil never happens again.

Let the nations in the world live in unity.

The light will shine from the sky to bring peace.

Deixe que les ànimes mai perden la fe,

ja que este mal no passarà de nou.

Deixe que les nacions del món visquen en unió.

La llum brillarà, des del cel, per a donar pau.

 

The indifferent horizon is gloomy.,

Human life is like a grain of sand.

Don’t want to wait anymore.

A new world should be created.

L’horitzó indiferent és malencònic.

La vida humana és com un gra de sorra.

No vullgues esperar més.

Caldria crear un món nou.

 

All the children came together

and they joined the fight to “Live in Peace”,

Enough of cruel soul,

Let peace be restored.

The bright future is still ahead:

our duty from the past is calling.

Tots els xiquets, junts,

s’uniren a la lluita de “Viure en Pau”.

Prou d’ànima cruel.

Deixe que la pau es restaure.

El futur lluent encara està per davant:

el compromís del nostre passat ens ho diu.

 

Chorus: Let the prayer of each child ascend…

Tornada: Deixe que el prec de cada xiquet ascendisca…

 

We are raising our voices,

testament for the peaceful life.

Let’s save our future today.

Alcem les nostres veus,

testimonis per a la vida pacífica.

Comencem hui a salvar el nostre futur.

 

Chorus: Let the prayer of each child ascend…

Tornada: Deixe que el prec de cada xiquet ascendisca…

 

Font: El vídeo està en https://www.youtube.com/watch?v=9T-s5ngzlek&feature=youtu.be. Agraïsc la col·laboració desinteressada de Lily Grigoryan, participant del lloc d’interés de Facebook The Arts of Armenia, qui em respongué a un comentari en eixa font d’Internet (apareguda el 9 de desembre de l’any passat, però en la qual fiu un escrit inicial el 7 de gener del 2016 i altres successius), a la pregunta de si algú podria facilitar-me una traducció a l’anglés o unes línies sobre el missatge de la cançó. Segons ella, és una cançó d’Armènia i, en el vídeo, la sentim en armeni.