Arxiu d'etiquetes: rendiment

8 Things really efficient people do // 8 coses que fan les persones realment eficients

 

8 Things really efficient people do

You would spend less time doing the things that you don’t enjoy and more on the things that bring satisfaction, happiness and profit.

1. Concentred effort with few distractions leads to better work product in faster times.

2. Really efficient people are extremely good at delegating tasks to others who will perform them better.

3. Using appropriate communication to get the desired effect.

4. They can achieve a disciplined approach and be ready for the important events.

5. Organizing clothes, papers and electronics in a way that you can easily find what you are looking for.

6. Efficient people set a time for each of their tasks and work to keep the schedule.

7. They get rest and recuperation so they can perform at their peak.

8. Planning takes a little time. But considering the challenges, process and responsabilities in advance will make for clear direction with the team. With good communication everyone can move confidently and efficiently to achieve all the objectives in record time.

Pots dedicar menys temps a fer les coses que no t’agraden i més temps a les que t’aporten satisfacció, felicitat i rendiment.

1. La concentració de l’esforç sense distraccions porta a fer un treball de millor qualitat en menys temps.

2. Les persones molt eficients tenen molta habilitat per a delegar tasques a altres que les poden dur a terme molt millor.

3. Fent ús de la comunicació apropiada, aconseguixen els efectes desitjats.

4. Saben portar a terme una resolució disciplinada i estar preparades per a les qüestions importants.

5. Organitzant les robes, els papers i el material electrònic, en certa manera, aconseguixen trobar les coses amb major facilitat quan les busquen.

6. Les persones que són molt eficients dediquen un temps per a cadascuna de les tasques i mantenen el programa de treball.

7. Dediquen un temps per a descansar i per a que la recuperació els permeta arribar al seu nivell òptim.

8. La planificació requerix una miqueta de temps. Però el fet de tindre present els reptes, els processos i les responsabilitats amb temps  els farà dirigir-se al grup amb una direcció definida. Amb bona comunicació qualsevol personal pot portar avant un objectiu amb confiança i amb eficiència en menys temps que abans.

 

Font: Si aneu a http://www.inc.com/kevin-daum/8-things-really-efficient-people-do.html, podreu llegir tot el text original, ací parcialment traduït.