Emer O’Toole: “I’m glad my body hair can be read as a political statement” // Emer O’Toole: “Estic contenta que els meus pèls del cos puguen ser vists com una declaració política”

Emer O’Toole: “I’m glad my body hair can be read as a political statement.”

The Irish Times essay Article del The Irish Times

This week Roísin meets and greets autor, academic and noted feminist Emer O’Toole.

Esta setmana Roísin es troba i saluda a l’autora, acadèmica i feminista destacada Emer O’Toole.

 

They discuss how Emer has strived to shrug off some of the world expectations of her as a woman, and how the world has responded. They also discuss the many slangs terms for breasts.

On gender equality: “I think a lot of people thing that equality is a gentle progression and, you know sure, it’s all changing and it’ll be fine, I’ll wait and equality will come. That is not the case… we have more equality because of campaigners and because of the tireless work of activists.”

Elles tracten sobre com Emer lluità per traure importància a algunes de les seues expectatives personals i com a dona, així com sobre responia el món. Tractaren, igualment, molt termes de l’argot sexual referent als pits de dona.

Sobre la igualtat de gènere: “Crec que moltes persones pensen que la igualtat és una evolució suau i, com que estàs segura que tot està canviant i serà magnífic, ‘Esperaré i la igualtat vindrà’. Això no és així… ja que tenim més igualtat gràcies a les persones que la defenen i gràcies a l’inesgotable esforç d’activistes.”

 

 

On body hair: “I’ve been hairy beastie for half a decade I think . I was doing a lot of work on breaking down my gender assumptions and reading a lot of theory, and I was increasingly uncomfortable with the extend to which women have to modify themselves to be considered, not even attractive, but simply normal.”

Sobre els pèls del cos: “Crec que durant mitja dècada em tenia com un insecte pelut, una persona poca-solta. Estava treballant molt per a tirar per terra els meus supòsits sobre el gènere i llegint molta teoria, la qual cosa em permeté, cada vegada més, mostrar-me inconformista amb la idea segons la qual les dones han de canviar des d’elles mateixes per a que se les tinga en compte, ni tan sols per a ser atractives, sinó, simplement, per a ser “normals”.

 

 

Font: Article traduït a partir de l’original, del diari irlandès The Irish Times. Ací teniu l’enllaç: http://www.irishtimes.com/life-and-style/people/emer-o-toole-i-m-glad-my-body-hair-can-be-read-as-a-political-statement-1.2273903.

 

Print Friendly, PDF & Email