Arxiu d'etiquetes: poesia lliure

Que bé m’ho passe! // What a whale of a time I’m having!

Que bé m’ho passe!

 

¡Que bé m’ho passe

només de pensar que la vida és meua,

que tinc casa pròpia

i que, desenvolupant la generositat

des de dins, dorm com un rei!

What a whale of a time I’m having

just because I think that the life belongs to me,

that I have my own house

and that, developing the generosity

from inside, I sleep as a king!

 

“Adéu, comissions” vaig dir un dia

benvinguts, pares, amics i

altres flaires humans

“Bye-bye, commissions” I said one day,

welcome, parents, friends and

others human smells.

 

Cante a la vida

escric amb vida

… una bandolera que vola

I sing to the life

I write with the life

… a pennant that is flying

 

i una vida amb trellat

i com un tresor

ben viu,

que no mor…

and a life with sense

and as a treasure

very lively,

that doesn’t die… 

 

I un bon humor

que captiva i solta

And a good mood

that capture and sets free

 

i dos braços victoriosos

i un pas lleuger i mirant avant

i una ploma lliure que escriu

amb carta blanca…

i des de dins…

and two victorious arms

and a swift move and looking at forward

and a free style that writes

with carte blanche…

and from inside…

 

protagonista de ma vida

assaborint un bon dormir

i una flor groga com el sol

i…

lead of my life

relishing a good sleep

and a yellow flower, yellow as the sun

and…

 

… un dia rere l’altre,

des d’eixe somriure ben habitual

que sorgix amb autenticitat,

com un bes assertiu

xiula que xiularàs…

… day after day,

from that very current smile

that rises with autenticity,

like an assertive kiss

whistle you more and more…