La princesa Ratolina // The princess Mouse

La princesa Ratolina

Amb la participació de Dani Miquel i públic infantil / With the participation of Dani Miquel and child audience

 

Hi havia una vegada una princesa Ratolina (a vore com fan les rates… Ah!), que es volia casar… Però esta era molt espavilada: volia casar-se amb el personatge més poderós del món. Així, que va anar a l’escola i li va dir, al mestre:

— Mestre, quin és el personatge més poderós del món?

Once upon a time a princess Mousse (let me see…, how do the rats… Oh!), that wanted to be married… But she was very lively: she wanted to be married with the most powerful personage of the world. That’s why, taht she went to the school and said to the teacher:

— Teacher, what’s the most powerful personage of the world?

 

I el mestre es posà a pensar (a vore com pensen els mestres, a vore… aah! Hi ha algun mestre que pensa així, eh!)

(Riures)

I un dia que el mestre ix al carrer, mira el cel i allà, dalt del cel, va vore el…

— … sol!!!

And the teacher began to think (let me see…, how think teachers, let me see… oh! There are some teachers that think in this way, aren’t them?)

(Laughs)

And one day that the teacher went outside, looked at the sky and there, above the sky, he saw the…

— … sun!!!

 

I va dir:

— Princesa Ratolina: el personatge més poderós del món és el sol, perquè ell ho il·lumina tot i fa créixer els millors amics dels hòmens i les dones, que són els…

— …els arbres…

— Molt bé! Els gossos, no, eh!… Els arbres.

And he said:

— Princess Mouse: the most powerful personage of the world is the sun, because he lightens whole and makes to grow the best friends of the men and the women, that are the…

— … the trees…

— Very good! They are not the dogs, hey! The trees.

 

Així, que la princesa Ratolina agafà una motxilla, una cantimplora i mitja dotzena de caquis de l’Alcúdia…

(Riures del públic)

La princesa Ratolina, el sol l’ha anat a buscar. Li ha dit:

— Fill de la meua vida, (¿sabeu què li ha dit?). Jo, amb tu, em vull casar. (És bonic això, eh!)

So the princess Mouse grasped a rucksack, water bottle and a half a dozen khakis of l’Alcúdia.

(Laughs of the audience)

The sun walked to look for the princess Mouse. He said to her:

— Daughter of my life, (do you know what he said to her?) I want to be married with you. (That’s very pretty, hey!)

 

El solet que se n’alegra (ai!, veges!) però no ho pot acceptar (no?) perquè el núvol té més força (el núvol té més força?), el tapà i no pogué brillar. (Així que el núvol és més fort que tu, solet)

La princesa Ratolina, el núvol l’ha anat a buscar. Li ha dit:

— Fill de la meua vida (¿sabeu què li ha dit?), jo, amb tu, em vull casar. Mmm…

The little sun now is pleased (oh!, what do you expect!) but he can’t accept it (no?) because the cloud has more strength (has the cloud more strength?). It blocked out him and he couldn’t shine. (So the cloud is more strong than you, little sky)

The cloud has looked for the princess Mouse. She said to the cloud:

— Son of my life (do you know what she has said to him), I want to be married with you, mmm…

 

Al núvol li cau la baba i li diu tot somrient:

— Ei!, princesa! Si busques qui té la força (ei!, qui té la força?), la resposta està en el vent.

(– El vent és més fort que tu, núvol, nuvolet?… Ui.

— Sí)

La princesa Ratolina, (tretze són tretze) el vent ha anat a buscar (així). Li ha dit:

— Fill de la meua vida (ajudeu-me; què li ha dit?), jo, amb tu, em vull casar. Mmm.

The cloud dotes an tells smiling:

— Hey!, princess! If you are looking for who has the force (hey!, who has the force?), the answer is in the wind

(– Is the wind stronger than you, cloud, little cloud?… Oh!

— Yes).

The princess Mouse (stubbornly) has looked for the wind (in this way). She said to him:

— Son of my life (help me you; what has she said to him?), I wanted to be married with you, mmm.

 

El vent fa una bufanada, (fff…) de tant que se’n va alegrar (veges!). Però diu que la muntanya és forta i el fa parar.

(– Així que la muntanya és mes forta que tu!

— Sí…)

La princesa Ratolina a la muntanya anà. Li ha dit:

— Filla de la meua vida (així), jo, amb tu, em vull casar. Mmm.

The wind is gusty, (fff…) after his high joy (what do you expect?). But he said that the mountain is strong and force to stop him.

(– So… is the mountain stronger that you?

— Yes)

The princess Mouse went to the mountain. She told it:

— Daughter of my life, (in this way) I want to be married with you, mmm.

 

La muntanya, que tremola, (ppprrr), poc a poc es va desfent (ui!). I de tota aquella terra (¿sabeu què passà?) un ratolí va apareixent .

(– Ui! , tot això ho has fet tu, ratolí? -diu.

I el ratolí li diu:

— Sí.)

The mountain, that trembles, (ppprrr), little by little begins to be disappeared, (oh!). And from that land (do you know what happened?) a male mouse  began to appear

(– Oh, did you make all of it, mouse? -she asked.

And the mouse answered:

— Yes)

 

La princesa Ratolina (va de bo!), agafant al ratolí (fff), li ha dit:

— Fill de la meua vida (què li ha dit?),

(Públic)  — Jo…

(Dani, immediatament després del “jo” del públic) – Vas a ser el meu marit.

The princess Mouse (really!), grasping the mouse, (fff), said to him:

— Son of my life (what she said to him?)

(Audience) — I…

(Dani, at once) — You will be my husband.

 

 

Que voltes pega la vida (ah!, ja voreu…) per anar al mateix lloc (ui!). Viu, disfruta i divertix-te (això, sempre!) i no sigueu albercocs.

(Dani) — Ui!, sou albercocs, vosaltres?

(Públic) — Nooo…

Life turns around (oh!, you will see…) to go to the same place (ah!). Live you, enjoy you and amuse you (that, always!) and don’t be you daft.

(Dani) — Oh!, are you daft people?

(Audience) — Nooo…

 

Aplaudiments del públic.

Applauses of the audience.

 

Font: Podeu escoltar el vídeo en https://www.youtube.com/watch?v=KfpU_TElMRs, d’on he transcrit la lletra i amb un únic retoc, corresponent a la locució castellana erre que erre, ací substituïda per tretze són tretze.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email